Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на 17.09.2014г. /сряда/ от 10.15 часа

 

Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 17.09.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

Проект!

Дневен ред:

 

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.Изх.№ Д-121/04.09.2014 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишната програма за управление на имоти-общинска собственост за 2014 г.Изх.№ Д-123/05.09.2014 г.

 

3.Докладна записка от  инж.Сашо Кирилов Иванов  - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с №000177 местността „Света Богородица" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня.Изх.№ Д-122/05.09.2014 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:   Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ З-1086-1/10.09.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице чрез продажбата на дела на общината.Изх.№ З-1130-1/10.09.2014 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на експертна оценка изготвена съгласно Наредба за оценка на горски територии, приета с постановление № 236 на МС от 03.08.2011 година изменена и допълнена с ПМС № 323 от 13.12.2012 година, за промяна предназначението на горски територии - частна общинска собственост представляващ имот с идентификатор № 65365.210.963, местност „Рила" по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 414 / 06.11.2009 година на Началник на СГКК - гр.Кюстендил, с площ 379 кв.м.Изх.№ П-1453-16/10.09.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Приемане на експертна оценка изготвена съгласно Наредба за оценка на горски територии, приета с постановление № 236 на МС от 03.08.2011 година изменена и допълнена с ПМС № 323 от 13.12.2012 година, за промяна предназначението на горски територии - частна общинска собственост представляващ имот с идентификатор № 65365.210.962, местност „Рила" по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 414 / 06.11.2009 година на Началник на СГКК - гр.Кюстендил, с площ 280 кв.м.Изх.№ П-1454-16/10.09.2014 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във  връзка  с  водена в  Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол  по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.270, местност "Шишкова  кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него. Изх.№ З-1108-1/04.09.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)   за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във  връзка  с  водени  в  Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол  по  строителството"  процедури по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.100, местност "Света Богородица",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него  и  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.170, местност "Шишкова кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена  със  Заповед № 18-7423/26.05.2014 година  на  НАЧАЛНИК на СГКК - Кюстендил,   в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него.Изх.№ З-1109-1/04.09.2014 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)   за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура , във  връзка  с  водени  в  Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол  по  строителството"  процедури по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.36.246, местност "Кантоно",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него  и  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.36.275, местност "Банско",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК , изменена  със  Заповед № 18-7423/26.05.2014 година  на  НАЧАЛНИК на СГКК - Кюстендил,   в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него. Изх.№ З-1110-1/04.09.2014 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-29-1/04.09.2014 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-353-1/04.09.2014 г.

 

13. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-354-1/04.09.2014 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-355-1/04.09.2014 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет Сапарева баня за учредяване на вещно право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура, водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови нужди на обект „Четири малкоетажни къщи за настаняване на туристи - Къща1; Къща2; Къща3 и Къща4 и „Административно-битова сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор №027007, местност „Над селото".Изх.№З-608-3/11.09.2014 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-126/11.09.2014 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1695-1/05.09.2014 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Предоставяне на поземлен имот по реда на §27,ал.2 ,т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1808-1/05.09.2014 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели с констатирано съхнене причинено от корояд и ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия.Изх.№ Д-124/11.09.2014 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: І. Провеждането на открит конкурс за добив на дърва със стояща маса зимен дъб 460 куб.м, габър 90 куб.м, цер 10 куб.м и бук 20 куб.м, лежаща маса по сортимент лист, дърва зимен дъб 448 плътни куб.м, дърва габър 66 плътни куб.м, дърва цер 9 плътни куб.м и дърва бук 9 плътни куб.м в отдел 12 „в" с единична цена.25 лв. без ДДС на един плътен куб.м или обща цена 13 300 лв. без ДДС за 532 плътни куб.м. дърва.

 ІІ. Отдаване на дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на дърва със стояща маса зимен дъб 460 куб.м, габър 90 куб.м, цер 10 куб.м и бук 20 куб.м, лежаща маса по сортимент лист, дърва зимен дъб 448 плътни куб.м, дърва габър 66 плътни куб.м, дърва цер 9 плътни куб.м и дърва бук 9 плътни куб.м или общо 532 плътни куб.м дърва в отдел 12 „в"  по следните начини:

                1. Продажба по ценоразпис на прогнозно количество както следва: единична цена за плътен куб.м дърва с цена 50 лв без ДДС или обща цена 12 500 лв. без ДДС за 250 плътни куб.м в отдел 12 „в".

                2. Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3 от Закона за горите, съгласно който се заплаща  единична цена 25 лв. без ДДС за плътен куб.м (единичната цена за добив)  или обща цена e 7 050 лв. без ДДС за 282 плътни куб.м. в отдел 12 „в".Изх.№ Д-125/11.09.2014 г.

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/