Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №027 състоящ се от отдели 59-а, 67-а, 67-е, 68-б от ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

      На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 32 от Протокол №12/30.07.2014 г.; Решение №33 от Протокол №25/01.11.2013 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № 484./01.09.2014 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 027 състоящ се от отдели  59-а, 67-а, 67-е, 68-б от  ЛФ за 2014 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.   ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.  ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

      Продажба на стояща дървесина на корен в обект №027, отдели 59-а, 67-а, 67-е, 68-б, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 3440 куб.м. /лежаща маса 2830 куб.м./, начална цена за обекта -137 067.46 лв. без ДДС;

3.  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 027 - отдели 59-а, 67-а, 67-е, 68-б - 5% от началната цена или  6 853.37 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 11/09/2014 г.

  3.2. Стъпка за наддаване -  6 853.37 лв. 

  3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 16.09.2014 год.

4.   ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 11/09/2014 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 16/09/2014 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0886212628

5.   ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 11/09/2014 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 16/09/2014 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 11/09/2014 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 16.09.2014 г.

7.  ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 12/09/2014 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

8.  ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 17.09.2014 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня