Профил на купувачаПринтирай

Съобщение за отваряне на плик 3 -"Предлагана цена" на участниците в открита процедура с предмет:"СМР по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище"

СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме Ви, че на 09.09.2014 година (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.", открита с решение № 351 от 30.06.2014 г. на кмета на община Сапарева Баня, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 00761-2014-0005.