Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Разработени стратегически документи и механизми за контрол и мониторинг по Договор №13-13-53/31.10.2013г. по ОПАК

 

Разработени стратегически  документи  и механизми за контрол и мониторинг по проект с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", съгласно сключен договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

1. Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020г. с предварителна оценка на въздействието му;

 

2. Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020г. и предварителна оценка на въздествието ѝ;

 

3. Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020г.;

 

4. Разработени и въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на община Сапарева баня;

 

5.  Разработени и въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политиката за развитие на туризма в община Сапарева баня.