Профил на купувачаПринтирай

Търг с тайно наддаване за поземлен имот с идент. №65365.38.19 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, целият с площ от 2536 кв.м., местност „Джубрена”

 

OБЯВА

    Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.38.19 по Кадастралната карта на град Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр.София, целият с площ от 2536 кв.м., местност „Джубрена" с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: «нива», при граници и съседи: имоти №№ 65365.38.20, 65365.38.17, 65365.38.26, 65365.38.18, 65365.38.16»

   На основание: Решение № 6 от протокол №7/16.04.2014 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № 435/06.08.2014г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация - гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 5072,00лв. (пет  хиляди седемдесет и два лева и нула ст.) без ДДС.

    Депозит за участие - 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от   08.08.2014г. до 27.08.2014 г.   всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  27.08.2014 г.  -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  27.08.2014 г.- 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  28.08.2014 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  05.09.2014 г.  от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг 04.09.2014 г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  04.09.2014 г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от 29.08.2014г. до 04.09.2014г.  всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

   Общинска админстрация - град Сапарева баня