Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на проект на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня

   Изх.№ Д-93/04.07.2014г.

 

     ДО

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

    ГР.САПАРЕВА БАНЯ

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От    инж.Сашо Кирилов Иванов- Кмет на община Сапарева баня

 

Относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня.  

            Основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Мотиви:

     І. Причини,  налагащи   приемането  на наредбата:

         Съгласно чл.22, ал.1 от ЗУО общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на на общината. 

    ІІ. Цели, които  се поставят:

             Регламентиране на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територияна на общината.

    ІІІ. Очаквани  резултати:

          Регламентиране на дейностите свързани с управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня.

     ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба:

          Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО. Прилагането на новата наредба не предвижда финансови разходи за общината различни от установените такива със ЗУО.

      V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект на наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територияна на общината е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.

На база изложеното предлагам ОбС -гр. Сапарева баня да вземе следното

РЕШЕНИЕ

 

Общински съвет - гр.Сапарева баня приема Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня.

 

Вносител:

/инж.Сашо Иванов - Кмет

на Община Сапарева баня/

 

Изготвил/Съгласувал:

/юрисконсулт К.Николов/         

 

 

 

кн