Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня, изм. с Решение №6 от 23.08.2010г. на ОбС Сапарева баня

Изх. №Д-92/01.07.2014г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

От инж. Сашо Иванов - Кмет на Община Сапарева баня

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня, изм. с Решение №6 от 23.08.2010г. на ОбС Сапарева баня, изм. с Решение №3 от Протокол №3/14.02.2014г. на ОбС Сапарева баня.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.44,ал.1,т.1; чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8 и чл.10,ал.2 от Закона за нормативните актове; чл.8, ал.1 и 2 от ЗОС.

 

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

С Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наредбата като подзаконов нормативен акт следва да бъде съобразена с направените изменения и допълнения в ДВ бр.38 от 07.05.2014г., в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            2.Цели, които се поставят:

 Регламентиране на взаимоотношенията между Община Сапарева баня и лицата желаещи да придобият собственост или вещни права върху общински имоти.

Синхронизиране на наредбата със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Пълно съответствие на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с действащото законодателство.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект е изготвен в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, както и със Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Във връзка с изложеното

ПРЕДЛАГАМ:

Общински съвет грСапарева баня да вземе следното

Проект !

РЕШЕНИЕ

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня, изм. с Решение №6 от 23.08.2010г. на ОбС Сапарева баня, изм. с Решение №3 от Протокол №3/14.02.2014г. на ОбС Сапарева баня, както следва:

§.1. Чл.37, ал.2 се отменя.

§.2.Чл.37, ал.3 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

„Чл.37. (3) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата и ливадите по чл.24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени в глава шеста от наредбата. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години."

§.3.Създава се нов чл.38а, със следният текст:

„Чл.38а. (1). Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;

4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, когато земите са пасища или ливади;

5.  в други случаи, определени в закон.

(2).Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс."

§.4.Чл.39, ал.1 се изменя, по следният начин:

Думите „от 1 година с възможност за продължаване" се заличават, като след думата „срок" се добавят думите „до 10 години".

§.5.Чл.39, ал.4 се изменя, по следният начин:

Думите „сключените наемни договори след изтичане на едногодишния срок" се заличават, като на тяхно място се добавят думите „в случай, че договорите за наем са сключени за срок по-кратък от 10 години".

§.5.Създава се нов чл.41а, със следният текст:

„Чл.41а.(1) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител.

(2)Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица.

(3) Определените по реда на ал. 2 пасища и ливади от общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в общината, кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции "Земеделие".

(4)Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:

1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище;

2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

(5) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 4, т. 2 съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;

4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

6. ветеринарна профилактика;

7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

8. построяване на навеси;

9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

10. охрана;

11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

§.6.Създава се нов чл.41б, със следният текст:

„Чл.41б. (1)Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

(2) Договорите за наем и аренда по ал. 1 могат да се прекратяват преди изтичането на срока и когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на земеделските земи под наем или аренда;

2. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§.7.Създава се нов чл.41в, със следният текст:

„Чл.41в (1)Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

1. годишен план за паша;

2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;

3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.

(2) Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

(3)  Кметът на общината съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните.

(4) Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(5) Земеделски стопанин, включен в списъка по ал. 2, може да получи заверено от кмета на общината копие на решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.

 

 КМЕТ:

     /инж.Сашо Иванов/          

кн