Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по пл

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/313/00272 „Изграждане и обзавеждане на сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III - за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня" мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.".

Публична покана в АОП

*Указания за провеждане на ОП

 

*Техническа спецификация

 

Протокол №1/10.07.2014г.  на комисията, назначена със Заповед №371/10.07.2014г. на кмета на общината за разглеждане на постъпилите оферти