Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:„СМР по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20”, изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от ПРСР 2007-2013

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:  „Строително-монтажни работи по проект № 10/321/01442 за обект ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г.,  мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.".

 

Уникален номер в регистъра на АОП  00761-2014-0005


Решение

Обявление

 

Решение 383/14.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня за промяна срока за предоставяне на оферти,срока за получаване на документацията и датата на отваряне на офертите

 

Технически проект 1 част

Технически проект 2 част

Технически проект 3 част

 

* Описание на поръчката

 

* Указания за ОП

 

 

Разяснения с изх. номер П-1505-1/09.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня

Разяснения с изх. №П-1546-1/14.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня

 

Разяснения с Изх. №П-1546-3/15.07.2014г. на кмета на община Сапарева баня


Разяснения с изх. №П-1546-5/16.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня

 

Разяснения с изх. №П-1564-3/18.07.2014г.на кмета на община Сапарева баня


Съобщение за отваряне на плик 3 -"Предлагана цена" на участниците в открита процедура с предмет:Строително-монтажни работи по проект №10/321/01442 за обект „Път ІV-62084 Сапарева баня-Паничище в участъка от км.3+569.38 до км.9+147.20", изпълнявани по Договор №10/321/01442 от 12.12.2013 г. , мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

 

Заповед №594/24.10.2014г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на ДЗЗД „Паничище 2014"

 

Заповед № 595/24.10.2014г. на кмета на община Сапарева баня за освобождаване на гаранция за участие на „Агромах" ЕООД

 

Сключен договор №54/21.10.2014г. за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00761-2014-0005

 

 

Важно: Документацията за обществената поръчка бе достъпна за изтегляне до 17:00 часа на 18.07.2014г.