Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост , намиращи се в землището на с.Ресилово на община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня,Решение № 7 от Протокол №  7/16.04.2014 год. на Общински съвет Сапарева баня и Заповед №329/24.06.2014г.  на кмета на община Сапарева баня                                                      

Н А Р Е Ж Д А М:

             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост , намиращи се в землището на община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

              1.1. Поземлен имот с идентификатор № 000006  в местност «долна мера»  в землището на с.Ресилово,общ.Сапарева баня,  целият с площ от 12300  кв.м.,  начин на трайно ползване -др.изоставена нива,категория на земята -шеста ,АЧОС №775/20.02.2013 г.

                Начална годишна наемна цена 9.50лв. /декар  /девет лева и петдесет стотинки/ за декар или общо в размер на 116.85 лв./година  - / сто и шестнадесет лева и осемдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 11.69 лв./ единадесет лева и шестдесет и девет стотинки/. Стъпка за наддаване -  0.95 лв./ деветдесет и пет стотинки /.

     1.2. Поземлен имот с идентификатор  № 002008 в местност «долна мера»  в землището на с.Ресилово,общ.Сапарева баня,  целият с площ от 6090  кв.м.,  начин на трайно ползване - полска култура, категория на земята -шеста», АЧОС №983/12.03.2014 г.

        Начална годишна наемна цена 9.50лв. /декар  /девет лева и петдесет стотинки/ за декар или общо в размер на 57.86 лв./година  - / петдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 5.79 лв./ пет лева и седемдесет и девет стотинки/. Стъпка за наддаване -  0.95 лв./ деветдесет и пет стотинки /.

    1.3. Поземлен имот с идентификатор № 002050  в местност «долна мера»  в землището на с.Ресилово,общ.Сапарева баня,  целият с площ от 9736  кв.м.,  начин на трайно ползване - полска култура,категория на земята -шеста», АЧОС №982/12.03.2014 г.

        Начална годишна наемна цена 9.50лв. /декар  /девет лева и петдесет стотинки/ за декар или общо в размер на 92.53 лв./година  - / деветдесет и два лева и петдесет и три стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 9.25 лв./ девет лева и двадесет и пет стотинки/. Стъпка за наддаване -  0.95 лв./ деветдесет и пет стотинки /.

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 002051  в местност «долна мера»  в землището на с.Ресилово,общ.Сапарева баня,  целият с площ от 9669  кв.м.,  начин на трайно ползване - полска култура,категория на земята -шеста», АЧОС №984/12.03.2014 г.

        Начална годишна наемна цена 9.50лв. /декар  /девет лева и петдесет стотинки/ за декар или общо в размер на 91.87 лв./година  - / деветдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки/.Размер на депозита за участие в търга - 9.19 лв./ девет лева и деветнадесет стотинки/. Стъпка за наддаване -  0.95 лв./ деветдесет и пет стотинки /.

          2. Срок за отдаване под наем - 1 /една/ стопанска година от 01.10.2014г. - 30.09.2015г.

          3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита - 16.07.2014 г., 17:00 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -23.07.2014г. - 17:00 часа.

            Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед №329/24.06.2014г.  на кмета на община Сапарева баня.                                                      

          4. Срок  за закупуване на тръжна документация - 16.07.2014г.,16:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 16.07.2014 г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

           6. Срок за извършване на оглед на имота - 25.06.2014г.-16.07.2014г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

 

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ стопанска  година преди подписване на договора  с Общината.

           8. Място,ден и час на провеждане на търга: 17.07.2014г. /четвъртък /от 14:00 часа в сградата на Общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 24.07.2014г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 23.07.2014 г.,16:00 часа                                

            11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - 18.07.2014г.- 23.07.2014г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 23.07.2014г., 17:00 часа в деловодството на Общината.

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, Тел:0707/23378, факс: 0701/47918, лице за контакт: инж. Силвия Недялкова - техн. сътрудник „общ. поръчки" , вътр. 213 и Костадин Николов - юрисконсулт- вътр.228