Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС на 25.06.2014г./сряда/ от 10.15 часа

Председател: 0707/2-23-65

    До

   ........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 25.06.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от Петър Стоилов Чучуганов - Председател на ОбС - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на  Решение № 2 от протокол № 9/28.05.2014г. на Общински съвет Сапарева баня.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-81/20.06.2014 г.

 

3.Докладна записка от  инж.Сашо Кирилов Иванов  - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:   Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-78/19.06.2014 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-79/19.06.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие от Общински съвет Сапарева баня за учредяване на вещно право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура, водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на „Център за рехабилитация „Преображение", находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.Изх.№ З-194-2/20.06.2014 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-499-2/19.06.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1071-1/19.06.2014 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1212-1/19.06.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1103-1/19.06.2014 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1223 -1/19.06.2014 г.

 

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие на ОбС-Сапарева баня за започване на подготвителни действия по откриване на процедура за учредяване на концесия с предмет: „Особено право на ползване /концесия/ върху недвижим имот - публична общинска собственост /АПОС №127/27.03.2014г./, представляващ поземлен имот №027014 по КВС на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, начин на трайно ползване: използв. ливада, с площ 15,005дка., с предвидено преотреждане на имота за изграждане на спортен комплекс, включващ изграждане на футболно игрище, волейболно игрище, тенис корт, трибуни, паркинг и сгради за обществено обслужване с едновременно осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината и извършването на строителни и монтажни работи на обекта на концесията".Изх.№ Д-80/20.06.2014 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-330-6/20.06.2014 г.

 

13. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)   за елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия. Изх.№ З-608-1/20.06.2014 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.170, местност "Шишкова кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, изменена  със  Заповед № КД-14-10-196/31.05.2012 година на НАЧАЛНИК  НА СГКК - Кюстендил. Изх.№ З-745-1/20.06.2014 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.270, местност "Шишкова кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.  Изх.№ З-746-1/20.06.2014 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.36.275, местност "Банско",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, изменена  със  Заповед № КД-18-7423/26.05.2014 година на НАЧАЛНИК  НА СГКК - Кюстендил.Изх.№ З-747-1/20.06.2014 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-82/20.06.2014 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-83/20.06.2014 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-84/20.06.2014 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-85/20.06.2014 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-86/20.06.2014 г.

 

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-87/20.06.2014 г.

 

23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот общинска собственост.Изх.№ Д-88/20.06.2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/