Профил на купувачаПринтирай

Обявление за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.636, местност “До банята”

 

     На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, община Сапарева баня съобщава  за поставено на 07.05.2014 година, Решение №17, взето по Протокол №7/16.04.2014 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата изграждане на  елементи  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия - водопроводно  отклонение  за  захранване  с вода  за  питейно-битови и  противопожарни  нужди и  външно електрозахранване - ниско  напрежение на обект „Малкоетажна  жилищна  сграда", предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.24.636, местност "До банята", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, изменена  със  Заповед № КД-14-10-251/13.07.2012 година  на  НАЧАЛНИК  НА  СГКК - КЮСТЕНДИЛ, с Възложители Борислав Владимиров Иванов и Елисавета Григорова Захариева - Иванова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

Прикачени файлове

Обявление (28.00 KB)