Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:„Недвижим имот – ЧОС /АЧОС № 146/28.11.2006г./,представляващ урегулиран поземлен имот,парцел II,кв.6 по плана на село Паничище, община Сапарева баня

ОБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  „Недвижим имот - ЧОС /АЧОС № 146/28.11.2006г./,представляващ урегулиран поземлен имот,парцел II,кв.6 по плана на село Паничище, община Сапарева баня,одобрен с Решение 6,взето от Протокол 29/17.10.2006г. на общински съвет гр. Сапарева баня, целият с площ от 500кв.м., при граници и съседи: УПИ I,кв.6, УПИ III, кв. 6, улица с от.т. 47-48-49-50 и улица с о.т. 100-101-102-68"

 

   На основание: Решение №8 от Протокол №2/28.01.2014г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №320/17.06.2014г.  на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 100лв./кв.м. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                                

   Условия за оглед на терена от 19.06.2014г. до 09.07.2014г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  09.07.2014г. -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  09.07.2014г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  10.07.2014г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  17.07.2014г. от 11:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг16.07.2014г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  16.07.2014г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от  11.07.2014г. до 16.07.2014г. всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа след предварителна заявка за деня и часа.

 

 

                                                                                                    Oбщинска администрация -Сапарева баня