Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС на 28.05.2014 г. (сряда) от 10.15 часа

 

Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 28.05.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от  инж.Сашо Иванов  - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Сапарева баня за участие в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василев" АД, гр.Кюстендил.Изх.№ Д-69/21.05.2014 г.  

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Именуване на улици от плана на с.Паничище.Изх.№ Д-63/20.05.2014 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Искане за безвъзмездно прехвърляне на имот - частна държавна собственост на Министерство на отбраната в полза на Община Сапарева баня.Изх.№ П-453-1/20.05.2014 г.

 

4.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Промени в Годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2014 г.Изх.№ 108/21.05.2014 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ 107/21.05.2014 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ 106/21.05.2014 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-64/20.05.2014 г.

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-65/20.05.2014 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-66/20.05.2014 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-67/20.05.2014 г.

 

11. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Разделяне на имот общинска собственост.Изх.№ Д-68/20.05.2014 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 363-383-384-385 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-71/21.05.2014 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 027018, местност „Над селото" по Картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, в едно с план схеми за водоснабдяване и електрификация към него.Изх.№ 96/21.05.2014 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.60, местност „Физолница" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване към него.Изх.№ 97/21.05.2014 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.83, местност „Коинчица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК.Изх.№ 98/21.05.2014 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.100, местност „Св.Богородица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК.Изх.№ 99/21.05.2014 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.36.246, местност „Кантоно" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК.Изх.№ 100/21.05.2014 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване  (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.27.52, местност „Ридо" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК.Изх.№ 101/21.05.2014 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" и преиздаването му на друг титуляр.Изх.№ З-517-1/20.05.2014 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:             Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ З-313-4/07.05.2014 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.Изх.№Д-58/25.04.2014 г.

 

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Сапарева баня към 31.12.2013 г.Изх.№ Д-59/25.04.2014 г.

 

23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Избор на управител на „ВиК Паничище" ЕООД, гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-70/21.05.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/