Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за услуга с предмет: „Избор на консултант за изработване на процедури за възлагане на обществени поръчки при реализиране на проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. ,,Път IV – 62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Избор на консултант за изработване на процедури за възлагане на обществени поръчки при реализиране на  проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г. ,,Път IV - 62084  Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20", изпълнявани по договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Публична покана в АОП

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове