Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 16.04.2014 г. (сряда)

Председател: 0707/2-23-65

До

........................................................

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 16.04.2014 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател ОбС Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня. Изх № 342/01.04.2014 г.

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ придаваемо общинко място към УПИ парцел ХІІІ - 2000, кв.28 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Решение №23 по протокол №26/29.11.2013 г. на Общински съвет Сапарева баня. Изх.№ Д-55/11.04.2014 г.

4.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г. Изх.№ П-725-1/03.04.2014 г.

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишната програма за управление на имоти - общинска собственост за 2014 г. Изх.№ Д-56/11.04.2014 г.

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.38.19 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София. Изх.№ Д-49/10.04.2014 г.

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя -частна общинска собственост - намираща се в землището на с.Ресилово, община Сапарева баня изх.№ Д-57/11.04.2014 г.

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. на община Сапарева баня. Изх.№ Д-47/09.04.2014 г.

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през 2013 и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.Изх.№ Д-50/10.04.2014 г.

11. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на експертна оценка изготвена съгласно Наредба за оценка на горски територии, приета с постановление № 236 на МС от 03.08.2011 г., изменена и допълнена с ПМС № 323 от 13.12.2012 година, за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии общинска собственост с цел изграждане на елемент на техническата инфраструктура, подземен ел.провод 20 kV. от трафопост „Пионерска", намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.917, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за захранване на обект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда с предназначение „Курортна сграда" в „Сграда за настаняване на туристи", намираща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.970, местност „Жълтия гьол" по кадастралната карта на гр.Сапарева батя, в обхвата на поземлени имоти с идентефикатори №№ 653665.210.81; 65365.210.80 и 65365.210.947, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. Изх.№ З-325-1/07.04.2014 г.

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване процедура открита с Решение № 15, взето по Протокол № 21 / 19.05.2009 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня за изготвяне и процедиране на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/, изграждане на самостоятелни писти за алпийски ски и сноуборд в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№65365.210.84, 65365.210.89, 65365.210.117 и 65365.210.85, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отмяна Решение № 5, взето по Протокол № 28 / 25.01.2010 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня за изключване от горски фонд на поземлен имот - частна общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 531 / 09.12.2009 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 2, том 17, вх.рег.№ 4083 / 10.12.2009 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.961, местност „Рила" по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 414 / 06.11.2009 година на Началник на СГКК - гр.Кюстендил, целия с площ 9 944 м2 , същия с начин на трайно ползване - „Иглолистна гора" и предназначение на територията „Горска", за установяване на предимни производствена устройствена зона - Пп, с цел изграждане на „Открит паркинг с капацитет 100 паркоместа и една двуетажна сграда с предназначение обслужваща сграда към него" .

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Отмяна Решение № 4, взето по Протокол № 28 / 25.01.2010 година на заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня за изключване от горски фонд на поземлен имот - частна общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 530 / 07.12.2009 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 170, том 16, вх.рег.№ 4044 / 08.12.2009 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.960, местност „Рила" по Кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 414 / 06.11.2009 година на Началник на СГКК - гр.Кюстендил, целия с площ 9 921 м2 , същия с начин на трайно ползване - „Иглолистна гора" и предназначение на територията „Горска", за установяване на предимни производствена устройствена зона - Пп, с цел изграждане на „Една средноетажна сграда на техническата инфраструктура с предназначение - обществен покрит многоетажен паркинг с капацитет около 300 паркоместа" .

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.205, местност "Света Богородица", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 129 / 28.03.2013 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил. Изх.№ З-1714-3/09.04.2014 г

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.22.167, местност "Прогоно", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към него. Изх.№ З-398-1/11.04.2014 г.

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.24.636, местност "До банята", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-251/13.07.2012 година на НАЧАЛНИК НА СГКК - КЮСТЕНДИЛ, в едно с план схеми за водоснабдяване и електрификация към него. Изх.№ З-1048-4/11.04.2014 г

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.96, местност "Шишкова кория", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към него. Изх.№ З-390-1/11.04.2014 г.

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" процедура по обявяване и одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.21.96, местност "Прогоно" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК в едно с план схеми за водоснабдяване и електрификация към него. Изх.№ З-397-1/11.04.2014 г.

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.27.113, местност "Ридо", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-10-248/12.07.2012 година на НАЧАЛНИК НА СГКК-Кюстендил. Изх.№ З-447-1/11.04.2014 г.

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.31.49, местност ""Фудиня", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.Изх.№ З-448-1/11.04.2014 г.

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх. № З-360-8/09.04.2014

23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-329-8/09.04.2014

24.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-328-6/09.04.2014 г.

25.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня- ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-349-6/09.04.2014 г.

26.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх. № ЖВ-13-7/11.04.2014

27.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-357-4/11.04.2014

28.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-363-2/11.04.2014 г.

29.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня- ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-354-7/11.04.2014 г.

30.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-356-6/11.04.2014 г.

31.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня- ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-367-8/11.04.2014 г.

32.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня- ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/. Изх.№ З-559-8/11.04.2014 г.

33.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - За хотелски комплекс, кв.16 по плана на с.Паничище и УПИ, парцел II, кв.16 по плана на с.Паничище изх.№ Д-52/11.04.2014

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/