Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Имот- ЧОС, представляващ поземлен имот с №044016 по КВС на село Сапарево, целият с площ от 0.957дка, местност «Крами дол», начин на трайно ползване:полска култура"

OБЯВА

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Имот- ЧОС, представляващ поземлен имот с №044016 по КВС на село Сапарево, целият с площ  от 0.957дка, местност «Крами дол», начин на трайно ползване:полска култура,категория на земята при неполивни условия-шеста,при граници и съседи: имоти №000318,  №044015, №000237, №044009»

   На основание: Решение №13 от Протокол №26/29.11.2013г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №173/07.04.2014г.   на Кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС . Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  - 10лв./кв.м. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                               

   Условия за оглед на терена от 09.04.2014г. - 29.04.2014г.  всеки работен ден  от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  208, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи -  29.04.2014г. -  16.00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -  29.04.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  30.04.2014г. от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  09.05.2014г. от 11.00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг08.05.2014г. -  16.00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  08.05.2014г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг -  от  07.05.2014г. до 08.05.2014г. всеки работен ден от 09.00 часа  до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

Общинска администрация Сапарева баня