Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка №342/01.04.2014г. във връзка с изменение на Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

 

                                                                                          ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

                                           От: Петър Чучуганов - Председател на ОбС Сапарева баня

 

ОТНОСНО:  Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

МОТИВИ: 1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:

С Решение №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС-гр.Сапарева баня е приета Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

В чл.49, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня е определена такса за целодневни детски градини и ясли в размер на 10,00лв. месечна постоянна такса и 1,50лв. на ден при посещение на детето.

По инициатива на ОбС Сапарева баня, бе проведена среща между общински съветници, ръководството на Община Сапарева баня, ръководството на ОДЗ"Св.Анна" и родители на деца посещаващи детските заведения на територията на общината е проведена анкета сред родителите. В резултат на проведената анкета е установено, че по-голяма част от родителите желаят да бъде премахната постоянната месечна такса от 10,00лв., като бъде завишена дневната от 1,50лв. на 2,00лв. при посещение на децата.

2.Цели, които се поставят:

 Регламентиране размера на таксата, което е предоставено от законодателя в прерогативите на общинският съвет. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Установяване на коректност към задължените лица по Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предложения проект е изготвен в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

 

Проект !

    РЕШЕНИЕ

 

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с №26 по протокол №15 от 07.12.2012г. на ОбС-гр.Сапарева баня, както следва:

§.1.Чл.49, ал.2 се изменя, като след редакцията придобива следният текст:

 „Чл.49, ал.2 За целодневни детски градини и ясли таксата се определя в размер на 2,00лв. на ден при посещение на детето."

 

 

Вносител:

/Петър Чучуганов - председател на

ОбС Сапарева баня/