Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Бланки и формуляри за предоставяните административни услуги от община Сапарева баня

1. Бланки и формуляри за достъп до предоставяни услуги от деловодство

 

 

1.1. Заявление до кмета на община Сапарева баня

1.2. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

 1.3. Заявление за  издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

1.4. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

1.5. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия

1.6. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

1.7. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

1.8. Удостоверение за декларирани данни / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

1.9. Декларация от Наредбата за местни данъци,такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня за използвани съдове от категоризиран обект

1.10. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически/юридически лица

1.11. Искане за издаване на документ по ЗМДТ

1.12. Заявление_ искане за данъчна оценка

1.13. Данъчна декларация по чл.54, ал.4 за притежаван лек и товарен не повече от 3.5 тона

1.14.Данъчна декларация по чл.54, ал.4 за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили не повече от 3,5 тона

1.15.Данъчна-декларация чл.14  по ЗМДТ за облагане с данък за недвижими имоти

1.16.Заявление_декларация за притежаване на куче

1.17.Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

1.18.Декларация по чл.14 ал.2 от ЗМДТ за определяне на данък на новопостроена сграда


 

2.Бланки  за достъп до административните услуги на ГРАО- Сапарева баня:


2.1. Заявление за постоянен адрес

2.2. Адресна карта за настоящ адрес

2.3. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

2.4. Заявление за   издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

2.5. Заявление за  заверка на документи по гражданско състояние за чужбина / Унифициран образец с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./

2.6. Заявление за сключване на граждански брак

2.6.1. Декларация по чл.9,ал.1 от Семейния кодекс към Заявление за сключване на граждански брак


3. Бланки  за достъп до административните услуги на  Дирекция "АГКСП" - Сапарева баня / Унифицирани образци с Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г./:


3.1. Заявление до Главния архитект - общ характер

3.2. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

3.3.Заявление за допускане до частично изменение на ОУПО

3.4. Заявление за одобряване на проект за частично изменение на ОУПО

3.5. Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

3.5.1. Декларация към Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

3.6. Заявление за допускане до устройствена процедура - ПУП

3.7. Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл.145, ал.5 от  ЗУТ)

3.8. Заявление за одобряване на подробен устройствен план- ПУП

3.9. Заявление за одобрение и съгласуване на инв. проект с издадено Разрешение за строеж

3.10.Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж чл.175 от ЗУТ

3.11. Заявление по чл.154 от ЗУТ за одобрение на проект на изменение на инв. проект с издадено разрешение за строеж

3.11.1. Декларация по чл. 154 от ЗУТ

3.12. Заявление за издаване на разрешение за строеж

3.13. Заявление за  издаване на виза за проектиране

3.14. Заявление удостоверяване на факти

3.15. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

3.16. Заявление-идентичност УПИ

3.17. Заявление за допускане  изработване на проект по чл. 150 oт ЗУТ

3.18.  Заявление за съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж (чл.150 от ЗУТ)

3.19. Заявление за търпимост

3.19.1. Декларация към Заявление за  търпимост

3.20. Декларация относно собствеността

 

 

4. Бланки и формуляри за категоризиране на обекти на територията на община Сапарева баня

4.1. Заявление за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости

4.2.Заявление -декларация за категоризиране на място за настаняване

4.3. Заявление - декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

4.4. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

4.5. Регистър за настанени туристи

 

 


Документите са достъпни в прикачените архивирани файлове: