Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на заседание на ОбС на 14.02.2014г.

 

П О К А Н А

На основание чл. 37, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 14.02.2014 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

 

 Проект!

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане бюджет 2014 г. община Сапарева баня.Изх.№ Д-19/24.01.2014 г.

2. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Одобряване на план-сметка за такса смет за 2014 г.Изх.№ Д-20/24.01.2014 г.

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол № 13/17.09.2008 г. на ОбС Сапарева баня, изм.с Решение №6 от Протокол № /23.08.2010 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-10/17.01.2014 г.

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня.Изх.№ Д-21/30.01.2014 г.

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Приемане на Доклад за 2013 г. за изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021 г.Изх.№ Д-22/04.02.2014 г.

 6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-148-1/07.02.2014 г.

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/.Изх.№ З-1600-1/23.01.2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/П.ЧУЧУГАНОВ/