Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на заседание на ОбС на 29.11.2013г.

 

 

До

........................................................

 

П О К А Н А

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 29.11.2013 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!

Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №16 от Протокол №25/01.11.2013 г. на общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-165/14.11.2013 г.

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №31 от Протокол №25/01.11.2013 г. на Общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-171/18.11.2013 г.

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в Решение №21 от Протокол №19/30.04.2013 г.на ОбС Сапарева баня.Изх.№ Д-176/21.11.2013 г.

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор №10/226/00312 от 11.04.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., за проект „Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари", сключен между Община Сапарева баня и ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция.Изх.№ Д-166/14.11.2013 г.

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Дарение на имот-частна общинска собственост.Изх.№ Д-172/18.11.2013 г.

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на „Център за рехабилитация „Преображение", находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.358 по КК на гр.Сапарева баня от водовземно съоръжение сондаж №1ХГ, находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - За Гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура, кв.61 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.32.186, 65365.32.187, 65365.32.215, 65365.32.314, местност „Света Богородица" по КК на гр.Сапарева баня.Изх.№ З-1139-3/21.11.2013 г.

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията за обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.59.2, местност „Крайнишка вада" по КК на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.Изх.№ З-1351-1/21.11.2013 г.

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 045132 и 045131, по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня.Изх.№ З-1492-1/22.11.2013 г.

9.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2013 г. Изх.№ Д-174/18.11.2013 г.

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ придаваемо общинско място към УПИ парцел ІІІ - 448, кв.29 по плана на с.Овчарци, община Сапарева баня.Изх.№ Д-173/18.11.2013 г.

11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на отстъпено право на строеж върху имот - частна общинска собственост.Изх.№ Д-168/15.11.2013 г.

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-169/15.11.2013 г.

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №044016 по КВС на с.Сапарево, местността „Крами дол", землището на с.Сапарево, община Сапарева баня.Изх.№ З-1245-1/15.11.2013 г.

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с ид.№ 65365.2.20 по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София.Изх.№ Д-175/19.11.2013 г.

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.31.44 по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г.на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София.Изх.№ Д-177/21.11.2013 г.

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.31.51 по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София.Изх.№ Д-178/21.11.2013 г.

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения - части от имоти публична общинска собственост.Изх.№ Д-170/15.11.2013 г.

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-2185-1/15.11.2013 г.

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.Изх.№ Д-164/14.11.2013 г.

20.Докладна записка от Петър Чучуганов - Председател на Общински съвет Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК Паничище" ЕООД, гр.Сапарева баня.Изх.№ 292/14.11.2013 г.

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - - ОТНОСНО:Заявено количество дървесина по заявления номера Вх.№ З-1085/20.09.2013 г., № З-1112/27.09.2013 г., № З1123/30.09.2013 г., съответно от фирми „Валявица ВВМ"ЕООД, „Мура"ООД, „Моторспорт Сервиз"ЕАД, преработватели на едра и средна дървесина, създадени и работещи на територията на община Сапарева баня. Изх.№ Д-182/22.11.2013 г.

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Именуване на улици от плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-167/15.11.2013 г.

23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отускане на парични средства за лечение.Изх.№ З-1397-1/22.11.2013 г.

24.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за лечение.Изх.№ З-1445-1/22.11.2013 г.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
  /П.ЧУЧУГАНОВ/