Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ- ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ“ в изпълнение на проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ- ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ“ в изпълнение на  проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня“, финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Договор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017, процедура №BG16РО005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“, приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“».


Поканa

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове: