Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: “Информация и публичност по проект с наименование: «Повишаване на квалификацията на служителите на общината за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнес

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Информация и публичност по проект с наименование: «Повишаване на квалификацията на служителите на общината за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса»”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по ОП «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез Eвропейския социален фонд, приоритетна ос ІІ «Управление на човешките ресурси», подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация», бюджетна линия BG 051 PO 002/12/2.2 – 07” ».


Поканa

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове