Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Покана

На 15.11.2013г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Народно читалище» Просветен лъч 1905», град Сапарева баня, ще се проведе информационна среща в изпълнение на дейност №4 «Организиране на информационна кампания» по проект:„Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".

Срещата има за цел да запознае малките и средните туристически предприемачи и други заинтересовани страни с резултатите от извършеното проучване на нарушените и обезлесени терени,приоритетно повлияни от изграждането и разширяването на туристическата инфраструктура на цялата територия на общината; идентифицираните основни заплахи и рискове за биоразнообразието, произтичащи от човешката дейност в община Сапарева баня и добрите туристически и горскостопански практики и съответствие с целите на защитената зона.


Проектът се реализира съгласно сключен договор №5103020-С-017, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" и има за цел да постигне благоприятно природозащитно състояние на природните местообитания и видове и да смекчи неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня.

Очакваме Вашето присъствие!