Публични регистри > Обществени поръчкиПринтирай

Вътрешни правила

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила уреждат:
1. реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и други подзаконови нормативни актове, както и координацията между звената в Община Сапарева баня при осъществяване на тези дейности;
2. задълженията и отговорностите на длъжностните лица и структурните единици в Община Сапарева баня във връзка със стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
3. съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
4. мониторинга и контрола по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.
(2) Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки в Община Сапарева баня.
(3) Процесът по планиране, организиране и възлагане на обществените поръчки, както и контролът по изпълнение на сключените договори са представени в графичен вид в Приложение № 1.
Чл.2. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки, услуги или провеждане на конкурс за проект.
Чл.4. Вътрешните правила се прилагат от всички служители, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея.
Чл.5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на :
• Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
• Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/;
• Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/;
• Търговски закон /ТЗ/;
• Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/.

 

*Пълната информация може да намерите в прикачения файл

Прикачени файлове

Вътрешни правила (260.50 KB)