Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до Иванка Сотирова Иванова

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството"при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Иванка Сотирова Иванова, че със Заповед №446/11.09.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня се възстановява правото на собственост на наследници на Сотир Михайлов Стоев, б.ж на с.Овчарци, Община Сапарева баня върху новообразувани имоти №53254.50.107 и №53254.50.31 в местността „Ридо"/"Горен рид"/, землище на с.Овчарци, Обшина Сапарева баня, по плана на новообразуваните имоти за местност"Ридо", землище на с.Овчарци, Община Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на Област с административен център - гр.Кюстендил.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14-дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд- гр.Кюстендил.