Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Започнаха дейностите по възстановяване на нарушени местообитания в Община Сапарева баня


Започнаха дейностите по възстановяване на нарушени местообитания в Община Сапарева баня. Дейностите са част от реализацията на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-017.


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд на Европейския съюз; Приоритетна ос 3 - Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България, компонент 2 „Изпълнение на дейности извън резервати и паркове". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 908.80 лева, разпределени както следва - финансиране от ЕФРР 425 772.48 лв. и национално съфинансиране 75 136.32 лв.


Проектът е с продължителност 24 месеца - от 17.01.2012г. до 17.01.2014 г. и общата му цел е постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня.
Дейностите по възстановяване на местообитанията бяха предшествани от проучване на нарушени и обезлесени терени на цялата територия на общината. След събирането и анализа на данните бяха определени засегнатите терени и бе определена тяхната консервационна ценност. Определени за залесяване бяха 11.6 ха и след изготвяне на технологични планове започна залесяването на тези територии с широколистни и иглолистни фиданки в следните местности:
местност Старото чакало, местност Нешов градеж; местност Митрино орище, местност Маглище, местност Ресиловски манастир, местност Кюмурджийска пътека, местност Щафельо, местност Джерман, местност Вучкия камък и местност Кръстат бор.

Дейностите по залесяване включват:
1. Подготовка на терените за залесяване, включваща отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки подотдел;
2. Залесяване на терени с широколистна гора, включващо изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадъчен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване;
3. Залесяване на терени с иглолистна гора, включващо изготвяне на технологичен план за залесяване на подотделите, закупуване, транспорт и временно съхранение на необходимия посадъчен материал предвиден в технологичния план за всеки подотдел и разходи за труд при залесяване;
4. Презалесяване на загубените след залесяването фиданки в широколистна гора - еднократно;
5. Презалесяване на загубените след залесяването фиданки в иглолистна гора - еднократно;
Залесителните мероприятия имат за цел ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените територии, свързано най-вече със загуба и фрагментация на природните местообитания.
Реализирането на проекта ще доведе до опазване и поддържане на ценните местообитания и видове, намиращи се на проектната територия.