Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Възстановяване на нарушени местообитания по проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Възстановяване на нарушени местообитания" - Дейност 3 по проект с наименование: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", финансиран по ОП «Околна среда 2007-2013», Дoговор за безвъзмездна финансова помощ №5103020-С-017, процедура №BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване  на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове