Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Извършване на доставка на защитни средства и средства за наблюдение и комуникация и оборудване за 2 броя противопожарни депа

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Извършване на доставка на защитни средства и средства за наблюдение и комуникация и оборудване за 2 броя противопожарни депа, по проект „Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари", финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор с реф. номер 10/226/00312 от 11.04.2013 г."

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

Във връзка с изискванията на Възложителя, всеки един участник да представи офертата си и на електронен вариант(pdf или еквивалентен), Ви уведомяваме, ще само документите,които са част от Плик №1 трябва да бъдат сканирани и качени на диск, който е неразделна част от Плик №1.