Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет: Закупуване на компютърни системи, мултимедийно оборудване и офис - обзавеждане

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване на компютърни системи, мултимедийно оборудване и офис - обзавеждане" с обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Закупуване на специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екрана" по проект с наименование: «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии»,

Обособена позиция № 2 „Оборудване за туристически информационен център с мултимедийно оборудване за презентации, едно допълнително работно място и четири компютърни конфигурации" по проект с наименование: «Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в Община Сапарева баня» и

Обособена позиция № 3 „Изработване, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели" по проект с наименование: «Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в Община Сапарева баня», финансирани по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР за периода 2007 -2013 г.,

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

Важно!
Във връзка с изискванията на Възложителя, всеки един участник да представи офертата си и на електронен вариант(pdf или еквивалентен), Ви уведомяваме, ще само документите,които са част от Плик №1 трябва да бъдат сканирани и качени на диск, който е неразделна част от Плик №1.