Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ

  Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ е достъпна в прикачения линк.

 

Настоящата нормативна рамка на ЕС в областта на енергийната ефективност се състои от множество директиви, преразглеждането на които или се провежда понастоящем, или е планирано. Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС), която влезе в сила през декември 2012 г., изисква от държавите членки да поставят индикативни национални цели за енергийна ефективност, като по този начин гарантират осъществяването на водещата цел на ЕС - редуциране на енергийното потребление с 20 % до 2020 г. Държавите членки могат да направят тези минимални изисквания по-строги с цел да реализират икономии на енергия. Също така директивата въвежда обвързващ набор от мерки, които да подпомогнат държавите членки в постигането на тази цел и определя правно обвързващи правила за крайните потребители и доставчиците на енергия. Допълнителни стандарти за енергийна ефективност на продукти и сгради са установени от Директивата за екопроектиране (2009/125/ЕО), Директивата за етикетиране на енергийна ефективност (2010/30/ЕС) и Директивата относно енергийните характеристики на сградите. (2010/31/ЕС).