Профил на купувачаПринтирай

Организира се публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 022

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 и чл.115, ал.1, т.1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Решение №27 от Протокол №17/27.02.2013 г.; Решение №6 от Протокол №14/12.11.2012 г.на Общински съвет
гр. Сапарева баня и Заповед № 151/01.04.2013 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 022 състоящ се от отдели 18-в, 18-г, 98-в, 100-б, 100-в, 101-д от ЛФ за 2013 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня
2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА
Продажба на стояща дървесина на корен в обект №022, отдели 18-в, 18-г, 98-в, 100-б, 100-в, 101-д, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 4540 куб.м. /лежаща маса 3790 куб.м./, начална цена за обекта -172 995.90 лв. без ДДС;
3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.1.Гаранция за участие за обект № 022 - отдели 18-в, 18-г, 98-в, 100-б, 100-в, 101-д - 5% от началната цена или 8 649.80 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 до 16.00 ч. на 15/04/2013 г.
3.2. Стъпка за наддаване - 8 649.80 лв.
3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 22.04.2013 год.
4. ОГЛЕД НА OБEKTA
Всеки работен ден дo 15/04/2013 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 22/04/2013 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел за връзка: 0886212628
5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 120,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 15/04/2013 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 22/04/2013 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.
6. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 15/04/2013г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 22.04.2013 г.
7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 16/04/2013год. в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.
8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 23.04.2013 год. в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

Нужната документация е достъпна в прикачените файлове