Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ (2013-2014 г.) В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2013-2020 г.)

Настоящият план за действие на община Сапарева баня за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2020 година дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване на съществуващите потребности на социално уязвимите групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.Планът за действие е в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Кюстендил и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) .

Изпълнението му е насочено към:


-Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
-Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от социално уязвимите групи;
-Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
-Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.
-Реализирането на общинската политика за интегриране на социално уязвимите групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.


В разработването на плана за действие участваха:


Община Сапарева баня
Дирекция" Социално подпомагане" гр.Дупница
Дирекция "Бюро по труда" гр.Дупница
Представители на ромската общност

 

*Документът е достъпен в прикачените файлове

Прикачени файлове

План (981.00 KB) Приложение (87.00 KB)