Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС на 25.03.2013 г.

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация - Сапарева баня

                                                                                           СВИКВАМ:

Извънредно заседание на ОбС на 25.03.2013 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!
                                                                                            Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ"ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:"Повишаване на проводимостта на р.Валявица за предотвратяване от наводнения", финансиран по Оперативна програма"Регионално развитие 2007-2013 г.", схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/