Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване и такси за предоставяните общински услуги

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема и заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Работно време - от  08:15часа  до 17:00 часа без обедна почивка
Тел. за връзка 0707/2-33-78 вътр.210

 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ПРЕДОСТАВЯ ЕЛЕТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОРТАЛА  http://egov.bg  КЪМ САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ КВАЛИФИЦИРАНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КУКЕП) ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП) НА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

 

Административни услуги предоставяни от

сектор „Местни данъци и такси" 


НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ТАКСА

1. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местни данъци и такси

5 дни

 

5 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 226 от ДОПК на земеделска земя

5 дни

 

12 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК

5 дни

 

12 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

7 дни

 

5 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

 

Административни услуги

предоставяни от "Деловодство"

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ТАКСА

1. Нотариална заверка на доку­менти съгласно чл.83 от ЗННД

веднага

 5лв. на първи подпис +2 лв. за

всеки следващ

Необходими документи: Лична карта; Удостоверение за раждане; Оригинални документи за нотариална заверка.

Забележка: Нотариална заверка на копие на страница - 1лв./ страница

 

 

Административни услуги

предоставяни от сектор „ГРАО"

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1. Издаване на удостовере­ние за раждане - оригинал

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня и лица родени в чужбина, на които майката е с постоянен адрес в Община Сапарева баня.

веднага

безплатно

Необходими документи: Документи за самоличност на родителите

2. Издаване на удостовере­ние за раждане - дубликат

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня

веднага

5,00 лв.

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

 

 

3. Сключване на граждански брак и съставяне на акт

3.1. Сключване на граждански брак /изнесен ритуал/

След заявява­не в община Сапарева баня

60 лв.

 

200лв.

Необходими документи: Заявление по образец; Докумен­ти за самоличност на встъпващите в брак; Декларация от встъпващите в брак (по образец); Документи за самоличност на двама свидетели; Удостоверение за семейно положение на встъпващите в брак; - за лица от 16 до 18 годишна възраст, разрешение от районен съд по постоянен адрес.

4. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - оригинал

веднага

безплатно

Необходими документи: Документи за самоличност на встъпващите в брак

5. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - дубликат

Извършва се за лицата склю­чили граждански брак в гр. Сапарева баня

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

6. Съставяне на акт за смърт

веднага

безплатно

Необходими документи: Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение, където е настъпила смъртта или компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано); Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 год., които нямат лична карта) на починалото лице; Документ за самоличност на обявителя.

7. Издаване на препис - из­влечение от акт за смърт - за първи път

Веднага, след съставянето на акта

Безплатно

Необходими документи: Препис - извлечението от акта за смърт - представлява разрешение за погребение (чл. 61, ал. 1 от ЗГР).

8. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

11. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи - извлечения от със­тавени актове за гражданско състояние

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление; Документ за само­личност; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

12. Приемане на искане и промяна в актовете за граж­данско състояние

3 раб.дни

Безплатно

Необходими документи: Съдебно решение; Заявление от лицето; Указ на президента за придобиване, възста­новяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

13. Възстановяване и промя­на на име

Не се предоставя услугата

Не се предоставя услугата

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите); Заверен пълен препис от акта за раждане.

14. Промяна в гражданското състояние при развод в друга държава.

веднага

безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Заверено решение от чуждестранен съда за развод; Ле­гализиран превод на решението на чуждестранния съд; Нотариално заверена декларация от лицето; Молба от лицето.

15. Промяна в гражданското състояние при смърт на съпруга /та/

веднага

безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Препис - извлечение от акта за смърт.

16. Издаване на удостовере­ние за липса на съставен акт за гражданско състояние

до 7 раб.дни;

 

4,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Документ удостоверяващ раж­дането (смъртта); Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

17. Издаване на удостовере­ние за наследници

до 7 раб.дни;

 

6,00 лв.

 

Необходими документи: Молба декларация от наслед­ник; Документ за самоличност; Фактура за платена такса; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

18. Издаване на удостовере­ние за семейно положение

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация по образец; ; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

19. Издаване на удостовере­ние за родствени връзки

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; До­кументи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението); Декларация за родствени връзки; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

20. Издаване на удостове­рение за идентичност на имената на едно лице

до 7 раб.дни;

 

4,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация за идентичност на имена; Документ за самоличност; Документите, в които имената се различават; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

21. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

 

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

22. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

до 7 раб.дни;

 

5,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност на встъпващите в брак; Заявление по образец; Удостове­рение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации)

23. Легализация на многоезични документи по гражданско състояние за чужбина

до 14 раб.дни;

 

50,00 лв.,

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Сапарева баня или от кметствата в общината.

24. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес

Веднага

6,00 лв.

Необходими документи: Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр. брак, препис - извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.)

25. Издаване на удостовере­ние за постоянен адрес

до 7 раб.дни;

6,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

26. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за постоянен адрес.

до 7 раб.дни

 

6,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

27. Приемане и обработка на адресна карта.

Веднага

6,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Адресна карта по образец

28. Издаване на удостовере­ние за настоящ адрес

до 7 раб.дни

 

6,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление

29. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за настоящ адрес

до 7 раб.дни

 

6,00 лв.

 

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Сапарева баня, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Сапарева баня (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Сапарева баня); Доку­мент за самоличност.

30. Вписване в регистъра на населението - съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и акту­ализация на данните в ЛРК

Нормативно определен по технологията за поддър­жане на ЕСГРАОН

Безплатно

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Сапарева баня,, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Сапарева баня, (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Сапарева баня,); Доку­мент за самоличност.

31. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Уведомително писмо от МП до Община Бобов дол, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП); Удостове­рения за гражданското състояние на лицето; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

32. Издаване на удостовере­ние за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребивава­не, или бежанец, или на лице без гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване; Документ за самоличност; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес; Документи по гражданско състояние (раждане, гр. брак, развод, смърт - за лицето и членове­те на семейството и др.).

34. Издаване на заверен препис или фотокопие от ли­чен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)

до 14 раб. дни

 

1,50 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

35. Установяване на наличие на българско гражданство.

1. Изпращане до МП - 2 раб. дни от полу­чаването на необходимите документи. Уведомяване и връчване на лицето - до 3 дни от получаването на удостовере­нието.

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; за­явление по установен образец; заверено копие от акт за раждане; актуална снимка, паспортен формат - 2 бр.; справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето; документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната - отнася се за лицата от не български произход; Могат да се представят и докумен­ти, издадени от страната на заселв.ането, с които се удостоверяват посочените по - горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.; документ за платена дър­жавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министер­ство на правосъдието - сметка БНБ -

IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD,Банка: БНБ ЦУ.

36. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години.

до 7 раб. дни

8,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Документи по гражданско състояние; Заявление.

37. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация.

Веднага

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ за собственост на имота; Заявление.

38. Присвояване на ЕГН.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Преведен и легализиран акт за раждане от чужбина; Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

39. Промяна на ЕГН на български гражданин.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Акт за раждане.

40. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Преведени и легализирани актове за гражданско състояние; Заявление до кмета на общината.

41. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.

До 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Писмо от съответната инсти­туция, съобразно законоустановените и правомощия.

42. Издавене на удостоверения за настойничество и попечителство.

 

Безплатно

Необходими документи: Образувано дело за настойни­чество или попечителство; Заявление

 

 

Административни услуги, предоставяни от

Дирекция  „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти"

 

 

Работно място: Сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня, ул."Германея"№1, етаж 3

Приемно  време: Всеки работен ден  от 15:00 ч. до 17:00 ч

Приемно време на Главен архитект: Сряда от 13:00 ч. до 16:00ч.

Телефон за записване на приемен час при Главния архитект на Община Сапарева баня: 0882929020

 

 

Административни услуги

по Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС)

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

ВИД ДОКУМЕНТ

ТАКСА

1.Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва

1. Документ на хартиен носител  

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

20лв.

  

 2.Скица на недвижим имот и съседните му

1. Документ на хартиен носител  

30лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

30лв.

  

 3. Скица на сграда за недвижим имот по § 4 от ЗПЗСПЗЗ

1. Документ на хартиен носител  

50лв.

2. Електронен документ в PDF формат

50лв.

  

4. Презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца

 1. Документ на хартиен носител  

15лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

15лв.

  

 5. Удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията 

1. Документ на хартиен носител

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат

20лв.

  

 

За официалните документи   на АГКК и община Сапарева баня се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.