Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване и такси за предоставяните общински услуги

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема и заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Работно време - от  08:15часа  до 17:00 часа без обедна почивка
Тел. за връзка 0707/2-33-78 вътр.210

 

Административни услуги предоставяни от

сектор „Местни данъци и такси" 


НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ТАКСА

1. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местни данъци и такси

14 дни

 

5 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 226 от ДОПК на земеделска земя

14 дни

 

10 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК

14 дни

 

10 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

14 дни

 

5 лв.

 

Необходими документи: Лична карта или пълномощно; Документ за собственост на движимото или недвижи­мо имущество.

 

Административни услуги

предоставяни от "Деловодство"

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ТАКСА

1. Нотариална заверка на доку­менти съгласно чл.83 от ЗННД

веднага

 3лв. на първи подпис +1 лв. за

всеки следващ

Необходими документи: Лична карта; Удостоверение за раждане; Оригинални документи за нотариална заверка.

Забележка: Нотариална заверка на копие на страница - 1лв./ страница

 

 

Административни услуги

предоставяни от сектор „ГРАО"

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1. Издаване на удостовере­ние за раждане - оригинал

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня и лица родени в чужбина, на които майката е с постоянен адрес в Община Сапарева баня.

веднага

безплатно

Необходими документи: Документи за самоличност на родителите

2. Издаване на удостовере­ние за раждане - дубликат

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня

веднага

3,00 лв.

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

3. Припознаване на дете

Извършва се за лицата роде­ни в Сапарева баня

веднага

Заплаща се само нотари­алната заверка

Необходими документи: Документ за самоличност на припознаващия; Заявление за припознаване пред длъж­ностното лице (по образец) или нотариално заверена декларация; Удостоверение за раждане - оригинал на припознавания.

4. Сключване на граждански брак и съставяне на акт

4.1. Сключване на граждански брак /изнесен ритуал/

След заявява­не в община Сапарева баня

50 лв.

 

100лв.

Необходими документи: Заявление по образец; Докумен­ти за самоличност на встъпващите в брак; Декларация от встъпващите в брак (по образец); Документи за самоличност на двама свидетели; Удостоверение за семейно положение на встъпващите в брак; - за лица от 16 до 18 годишна възраст, разрешение от районен съд по постоянен адрес.

5. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - оригинал

веднага

безплатно

Необходими документи: Документи за самоличност на встъпващите в брак

6. Издаване на удостовере­ние за сключен граждански брак - дубликат

Извършва се за лицата склю­чили граждански брак в гр. Сапарева баня

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

7. Съставяне на акт за смърт

веднага

безплатно

Необходими документи: Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение, където е настъпила смъртта или компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано); Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 год., които нямат лична карта) на починалото лице; Документ за самоличност на обявителя.

8. Издаване на препис - из­влечение от акт за смърт - за първи път

Веднага, след съставянето на акта

Безплатно

Необходими документи: Препис - извлечението от акта за смърт - представлява разрешение за погребение (чл. 61, ал. 1 от ЗГР).

9. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

10. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи - извлечения от със­тавени актове за гражданско състояние

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление; Документ за само­личност; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

11. Приемане на искане и промяна в актовете за граж­данско състояние

3 раб.дни

Безплатно

Необходими документи: Съдебно решение; Заявление от лицето; Указ на президента за придобиване, възста­новяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

12. Възстановяване и промя­на на име

30 дни за вземане на решение,

3 дни за съобщаване на лицето

7 дни за обжалв.ане

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите); Заверен пълен препис от акта за раждане.

13. Промяна в гражданското състояние при развод в друга държава.

веднага

безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Заверено решение от чуждестранен съда за развод; Ле­гализиран превод на решението на чуждестранния съд; Нотариално заверена декларация от лицето; Молба от лицето.

14. Промяна в гражданското състояние при смърт на съпруга /та/

веднага

безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Препис - извлечение от акта за смърт.

15. Издаване на удостовере­ние за липса на съставен акт за гражданско състояние

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявление по образец; Доку­мент за самоличност; Документ удостоверяващ раж­дането (смъртта); Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

16. Издаване на удостовере­ние за наследници

до 14 раб.дни;

 

4,00 лв.

 

Необходими документи: Молба декларация от наслед­ник; Документ за самоличност; Фактура за платена такса; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

17. Издаване на удостовере­ние за семейно положение

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация по образец; ; Доку­мент за самоличност; Нотариално заверено пълномощ­но (в случаите на искане от друго лице)

18. Издаване на удостовере­ние за родствени връзки

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; До­кументи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението); Декларация за родствени връзки; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

19. Издаване на удостове­рение за идентичност на имената на едно лице

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Декларация за идентичност на имена; Документ за самоличност; Документите, в които имената се различават; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

20. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Заверка за чужбина:

12,00 лв.,

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление по образец; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

21. Издаване на удостовере­ние за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

до 14 раб.дни;

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност на встъпващите в брак; Заявление по образец; Удостове­рение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации)

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

до 14 раб.дни;

 

12,00 лв.,

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Бобов дол или от кметствата в общината.

23. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес

Веднага

3,00 лв.

Необходими документи: Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр. брак, препис - извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.)

24. Издаване на удостовере­ние за постоянен адрес

до 14 раб.дни;

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

25. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за постоянен адрес.

до 14 раб.дни

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

26. Приемане и обработка на адресна карта.

Веднага

3,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Адресна карта по образец

27. Издаване на удостовере­ние за настоящ адрес

до 14 раб.дни

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление

28. Издаване на удостовере­ние за промяна в данните за настоящ адрес

до 14 раб.дни

 

3,00 лв.

 

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Сапарева баня, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Сапарева баня (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Сапарева баня); Доку­мент за самоличност.

29. Вписване в регистъра на населението - съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и акту­ализация на данните в ЛРК

Нормативно определен по технологията за поддър­жане на ЕСГРАОН

Безплатно

Необходими документи: Заявен постоянен адрес в гр. Сапарева баня,, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Сапарева баня, (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Сапарева баня,); Доку­мент за самоличност.

30. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Уведомително писмо от МП до Община Бобов дол, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП); Удостове­рения за гражданското състояние на лицето; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

31. Издаване на удостовере­ние за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребивава­не, или бежанец, или на лице без гражданство.

7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване; Документ за самоличност; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес; Документи по гражданско състояние (раждане, гр. брак, развод, смърт - за лицето и членове­те на семейството и др.).

32. Издаване на заверен препис или фотокопие от ли­чен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)

до 14 раб. дни

 

1,00 лв.

 

Необходими документи: Документ за самоличност; Заявление.

33. Установяване на наличие на българско гражданство.

1. Изпращане до МП - 2 раб. дни от полу­чаването на необходимите документи. Уведомяване и връчване на лицето - до 3 дни от получаването на удостовере­нието.

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; за­явление по установен образец; заверено копие от акт за раждане; актуална снимка, паспортен формат - 2 бр.; справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето; документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната - отнася се за лицата от не български произход; Могат да се представят и докумен­ти, издадени от страната на заселв.ането, с които се удостоверяват посочените по - горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.; документ за платена дър­жавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министер­ство на правосъдието - сметка БНБ -

IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD,Банка: БНБ ЦУ.

34. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години.

до 7 раб. дни

3,00 лв.

Необходими документи: Документ за самоличност; Документи по гражданско състояние; Заявление.

35. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация.

Веднага

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Документ за собственост на имота; Заявление.

36. Присвояване на ЕГН.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Преведен и легализиран акт за раждане от чужбина; Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване; Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

37. Промяна на ЕГН на български гражданин.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Документ за самоличност; Акт за раждане.

38. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.

до 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Преведени и легализирани актове за гражданско състояние; Заявление до кмета на общината.

39. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции.

До 7 раб. дни

Безплатно

Необходими документи: Писмо от съответната инсти­туция, съобразно законоустановените и правомощия.

40. Издавене на удостоверения за настойничество и попечителство.

 

Безплатно

Необходими документи: Образувано дело за настойни­чество или попечителство; Заявление

 

 

Административни услуги, предоставяни от

Дирекция  „Архитектура, градоустройство, контрол в строителството и проекти"

 

 

Работно място: Сградата на Общинска администрация гр.Сапарева баня, ул."Германея"№1, етаж 3

Приемно  време: Всеки работен ден  от 15:00 ч. до 17:00 ч

Приемно време на Главен архитект: Сряда от 13:00 ч. до 16:00ч.

Телефон за записване на приемен час при Главния архитект на Община Сапарева баня: 0882929020

 

 

Административни услуги

по Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС)

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

ВИД ДОКУМЕНТ

ТАКСА

1.Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - събира се такса в размер, както следва

1. Документ на хартиен носител  

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

14лв.

  

 2.Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

1. Документ на хартиен носител  

5лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

3,50лв.

  

 3. Скица на сграда

1. Документ на хартиен носител  

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат

14лв.

  

4. Схема на самостоятелен обект

 1. Документ на хартиен носител  

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат  

14лв.

  

 5. Удостоверение за наличие или за липса на данни

1. Документ на хартиен носител

20лв.

2. Електронен документ в PDF формат

14лв.

  

 

За официалните документи   на АГКК и община Сапарева баня се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.