Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС на 27.02.2013 г.

Покана за свикване на заседание на ОбС на 27.02.2013 г. (сряда) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Промени в Годишната програма за управление на имоти-общинска собственост за 2013 г. Изх.№ Д-22/20.02.2013 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие на ОбС - Сапарева баня за започване на подготвителни действия по откриване на процедура за учредяване на концесия за услуга с предет: „ Особено право на ползване /концесия/ върху невдижим имот - публична общинска собственост /АПОС №47/18.10.2010 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ парцел І - за озеленяване, кв.35 по ЗРП на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, начин на трайно ползване:парк, с площ 12 500 кв., с едновременно осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината на неговата територия и извършването на частични строителни и монтажни работи на обекта на концесията".Изх.№ Д-29/21.02.2013 г.
3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Откриване на процедура за изготвяне на приватизационна оценка на общински нежилищен имот. Изх.№Д-11/12.02.2013 г.
4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-12/12.02.2013 г.
5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-13/13.02.2013 г.
6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 281-282-288 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-18/19.02.2013 г.
7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за ползване на имот - публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка - Център за спешна медицинска помощ Кюстендил - филиал гр.Сапарева баня /ФСМП/. Изх.№ Д-19/20.02.2013 г.
8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония CCI Номер 2007CB161PO007, с проект „Трансгранично партньорство за ефективно използване на възобновяемите източници на енергия в общините Сапарева баня, България и Старо Нагоричане, БЮР Македония".Изх.№ Д-15/13.02.2013 г.
9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сапарева баня с проект с наименование: „Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане" по Оперативна програма „Административен капацитет", Приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.Изх.№ Д-23/21.02.2013 г.
10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО:Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места" с проектно предложение с наименование: „Благоустрояване на дворното пространство и построяване на ограда на храм „Успение Богородично", гр.Сапарева баня".Изх.№ Д-25/21.02.2013 г .
11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места" с проектно предложение с наименование: „Ремонт на храм „Св.Влмчк.Георги Победоносец" и камбанария, изграждане на съпътстващи постройки, ограда и облагородяване на прилежащото пространство", кв.Гюргево, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня".Изх.№ Д-24/21.02.2013 г.
12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" с проектно предложение с наименование: „Изграждане на сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в УПИ, парцел ІІІ-за училище, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня".Изх.№ Д-26/21.02.2013 г.
13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-219-1/18.02.2013 г.
14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Изх.№ П-220-1/18.02.2013 г.
15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на план за действие (2013-2014 г.) на община Сапарева баня в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение (УСП), живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.).Изх.№ Д-16/13.02.2013 г.
16.Докладна записка от инж. Радка Георгиева - зам.-кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г. Изх.№ Д-17/15.02.2013 г.
17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Доклад за 2012г. за изпълнението на Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива (ОДПНИВЕИБ) в община Сапарева баня за периода 2011-2021г. Изх.№ Д-14/13.02.2013 г.
18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги.Изх.№ Д-30/21.02.2013 г.
19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие с период на действие 2007 - 2013 година на Община Сапарева баня през 2012 година, приет с Решение № 1 от Протокол № 19 от 25.08.2005 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня , актуализиран с Решение № 10 от Протокол № 15 от 07.12.2012 година на Общински съвет - гр. Сапарева баня.Изх.№ Д-10/12.02.2013 г.
20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2012 г.Изх.№ Д-20/20.02.2013 г.
21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и ИБСФ на община Сапарева баня за 2012 г.Изх.№ Д-21/20.02.2013 г.
22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане бюджет 2013 г. Изх.№ Д-9/08.02.2013 г.
23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за новородено дете в община Сапарева баня. Изх.№ Д-27/21.02.2013 г.
24.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на структура на ОбА.Изх.№ Д-28/21.02.2013 г.

*Документът е достъпен в прикачения файл