Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на общината за периода 2007-2013г.

Oбщинският план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007 - 2013 г. е приет от Общинския съвет с Решение №1 по Протокол №19 от 25.08.2005г., на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.


Планът е съобразен с националната и европейска политики за регионално развитие. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Принципите, на които се базира Планът за развитие на община Сапарева баня са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие и политиката на Европейския съюз за регионално развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и прозрачност; допълняемост на финансирането; координация на дейностите; съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите; спазване на законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на ЕС.


Основните задачи на плана за развитие на община Сапарева баня са:
1. Дефиниране на стратегическите цели на общинското развитие до 2013 г.
2. Разработване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.
3. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.
4. Създаване на работещ ефективен "контакт" със Структурните фондове на ЕС и привличане на средства от тях на територията на общината.
5. Интегриране на всички заинтересовани страни и най-вече на населението на общината към изпълнението на мерките, проектите и задачите, заложени в стратегическия план.


Общинският план за развитие на община Сапарева баня съдържа: анализ на икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите; реда и начина за осигуряване на информация, публичност, мониторинг и контрол на изпълнението, оценка на реализацията на плана.
Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

След приемането на Общинския план за развитие на Сапарева баня настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.
От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските Оперативни програми и Националния план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.
През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие.
Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Сапарева баня са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.

Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Сапарева баня 2007-2013 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие до 2013 г.
Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.
Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на Сапарева баня са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането на документа и засилване на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели, отразени в "Стратегическите насоки за развитие на Общността", както и адаптиране към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г.

Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания, анализи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация.
Актуализираният документ съдържа анализ на текущата социално-икономическа ситуация в община Сапарева баня, като са отчетени настъпилите промени в периода от 2005 до 2010 година. Формулирана е ясна визия за развитие на общината, актуализирани и допълнени са основните приоритети, специфични цели и мерки. Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и финансовия капацитет на общината. Актуализирани са индикаторите за наблюдение, мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР.

*Документът е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Общински план (1.84 MB)