Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на заседание на ОбС на 07.12.2012 г.

                                                                                       П О К А Н А

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                                                                                          СВИКВАМ:

Заседание на ОбС на 07.12.2012 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!
                                                                  Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината. Изх.№ Д-176/27.11.2012 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината. Изх.№ Д-177/27.11.2012 г.
3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода.Изх.№ Д-178/27.11.2012 г.
4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажбата на дела на общината.Изх.№ Д-184/30.11.2012 г.
5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажбата на дела на общината.Изх.№ Д-185/30.11.2012 г.
6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на експертна оценка, изготвена съгласно Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с постановление №236 на МС от 03.08.2011 г., за промяна на предназначението на горски територии, изключване на площи от горски територии - частна общинска собственост.Изх.№ Д-164/02.11.2012 г.
7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Процедура по одобряване на Общ устройствен план „Паничище-Езерата-Кабул". Изх.№ Д-181/29.11.2012 г.
8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на предложения за осъществяване на дейността от Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за 2013 г. Изх.№ Д-182/29.11.2012 г.
9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на „Декларация за достъп до спорт в Община Сапарева баня" във връзка със стартирала Национална кампания „Достъп до спорт в общините".Изх.№ П-2184-1/29.11.2012г.
10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Сапарева баня 2007-2013 г. Изх.№ Д-174/20.11.2012 г.
11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмедно право на строеж върху имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.940 по КК на гр.Сапарева баня. Изх.№ Д-183/30.11.2012 г.
12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване. Изх.№ Д-186/30.11.2012 г.
13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2012 г.Изх.№ Д-187/30.11.2012 г.
14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1920-1/27.11.2012 г.
15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1920-2/29.11.2012 г.
16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1921-1/27.11.2012 г.
17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1922-1/29.11.2012 г.
18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1923-1/27.11.2012 г.
19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1925-1/27.11.2012 г.
20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-1927-1/27.11.2012 г.
21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2008-1/29.11.2012 г.
22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2009-1/27.11.2012 г.
23.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2094-1/29.11.2012 г.
24.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.Изх.№ П-2095-1/29.11.2012 г.
25.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приемане на отчета на община Сапарева баня към 30.09.2012 г.Изх.№ Д-180/28.11.2012 г.
26.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2012 г. в частта му за дейностите общинска отговорност и дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Изх.№ Д-179/28.11.2012 г.
27.Докладна записка от Елка Георгиева Тодорова - Общински съветник - ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня. Изх.№ П-2154/22.11.2012 г.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/