Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №13/19.10.2012

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.25 от ЗОБ, във вр. с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №1

І. Общински съвет Сапарева баня не приема проекта за решение по ДЗ изх. № Д-112/22.06.2012 год., а именно:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2012 г., както следва:
1.1.По прихода - 1 615 696.00 лв.съгласно прил.№1
1.2.По разхода - 1 615 696.00 лв.съгласно прил.№2
2. Приема отчета по ИБСФ - ОП „Човешки ресурси" и РА - ДФ „Земеделие" в размер на:
2.1.По прихода - 1 077 963.00 лв.съгласно прил.№3
2.2. По разхода - 1 532 964.00 лв.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: §133, ал.7, т.1, б. б. от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), чл.4, ал.3 и чл.6, т.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №2

Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласие за ползване на минерална вода след провеждане на процедура за предоставяне ползването на минерална вода от находище № 67 от приложение № 2 на Закона за водите „Сапарева баня", гр.Сапарева баня на „Аква Трийтмънт" АД с акционери Община Сапарева баня и юридическо лице, регистрирано в РБългария или друга страна членка на Европейския съюз с едноличен собственик Фонд „Закон, справедливост и милосърдие", гр.Москва, Руска Федерация, което дружество е с предмет на дейност изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Съвременнен медицинско-рехабилитационен център с уникални възможности за генетична диагностика и лечение" на територията на Община Сапарева баня.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОбС

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №3

1.ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишна програма за управление на имоти общинска собственост за 2012 г. приета с Решение № 30 от Протокол № 3/27.01.2012 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, както следва:

В раздел І ПРОДАЖБИ в колона „№ по ред"добавяме №134
- № 134 - УПИ - ЧОС, представляващ УПИ - парцел ХІІ - приемателен пункт, кв.50, с площ 718 кв.м.по регулационния план на с.Ресилово, общ.Сапарева баня.

В раздел ІV КОНЦЕСИИ в колона „№ по ред" добавяме №4
- №4 - дискотека, находяща се в сграда с идентификатор №65365.602.1154.3 по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на ИД на АГКК и представляваща пристройка към административна сграда - общинска администрация, със ЗП 233 кв.м., състояща се от един полуподземен и три надземни етажа, находяща се в ПИ с идент.№65365.602.11543 с площ 6223 кв.м. по КК на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на ИД на АГКК, АПОбС №54/15.06.2011 г.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, чл.8, ал.2 от ЗОбС, във връзка с чл.44, чл.45, ал.1, т.1, чл.55, чл.84, ал.1, т.3 и чл.85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №4

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС № 730/26.09.2012 г./, представляващ урегулиран поземлен имот , парцел ХІІ - За приемателен пункт , кв.50 по плана на с.Ресилово , община Сапарева баня, одобрен със Заповед №213 / 12.09.1989 година на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 718,00 кв.м., чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.
2.Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка в размер на 25 лв.за 1 кв.м. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС , за определяне на продажна цена на недвижим имот - частна общинска собственост , подробно описан в т.1 от настоящата докладна записка.
3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за продажбата на имота, подробно описан в т.1.
4.Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21 , ал.1, т.8 във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.17, ал.1, т.2 и чл.19, ал.2 от Закона за концесиите /ЗК/.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №5

1.Общински съвет - гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да започне подготвителни действия за откриване на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на дискотека, находяща се в сграда с идентификатор 65365.602.1154.3 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и представляваща малкоетажна пристройка към административна сграда - общинска администрация, със ЗП 233кв.м., състояща се от един полуподземен и три надземни етажа, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65365.602.1154 с площ от 6223 кв.м., по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с прилежащата инфраструктура, включително като допълнение и право на концесионера да извърши частични строително-ремонтни дейности с оглед довършване на започнатото строителство за експлоатацията й по предназначение".
2. След извършване на подготвителните действия, Кмета на Община Сапарева баня да внесе предложение за предоставяне на концесия за обекта по реда на Закона за концесиите и правилника за прилагането му.

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във вр. с чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.58, ал.2 във връзка с чл.54, ал.1, т.3 Закона за горите /ЗГ/;

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №6

Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласието си за изграждане на три броя изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожар, в горски територии общинска собственост, както следва:
- отдел 164 „б" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за частна общинска собственост № 733 / 05.10.2012 година, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Дупница № 166, том 10, вх.р-р. № 2762 / 09.10.2012 година, представляващ имот с планоснимачен № 000903 по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня;
- отдел 25 „2" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за частна общинска собственост № 282 / 30.11.2007 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 109, том ХХІІ, вх.р-р. № 5741 / 17.12.2007 година, представляващ имот с планоснимачен № 000009 по картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня;
- отдел 104 „9" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за частна общинска собственост № 650 / 21.07.2011 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 193, том 8, вх.р-р. № 2225 / 21.07.2011 година, представляващ парцел с идентификатор № 65365.210.81, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 149 / 02.06.2011 година на началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл.153, ал.1, т.3 от Закона за горите /ЗГ/;

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №7

Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласието си за поставяне на наблюдателни противопожарни пунктове /противопожарни кули/, които не представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, в горски територии общинска собственост, както следва:
- отдел 124 „ж" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за публична общинска собственост № 30 / 26.07.2006 година, вписан в Служба по вписванията при Районен съд Дупница № 127, том ХІІІ,, вх.р-р. № 3241 / 28.07.2006 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.240, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 93 / 252.03.2012 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил;
- отдел 76 „2" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за публична общинска собственост № 58 / 25.07.2011 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 51, том 9, вх.р-р. № 2295/ 2011 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.210.946, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София;
- отдел 102 „д" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за частна общинска собственост № 402 / 17.05.2008 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 124, том VІ, вх.р-р. № 1592 / 21.05.2008 година, представляващ парцел с идентификатор № 65365.210.117, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 414 / 06.11.2009 година на началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил;
- отдел „ 10 „а" по лесоустройствен проект от 2007 година, одобрен със Заповед № РД 05 - 464 / 19.10.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, попадащ в поземлен имот общинска собственост съгласно - Акт за публична общинска собственост № 103 / 02.04.2002 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 192, том ІІІ, вх.р-р. № 825 / 7.05.2002 година, представляващ имот с идентификатор № 65365.215.16, местност „Крайще /Криви дол/" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 110 / 22.04.2009 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил.

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 , чл.41, ал.2 от ЗОбС, чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №8

І. Общински съвет Сапарева баня не приема проекта за решение по ДЗ Д-158/12.10.2012 год., а именно:
1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Милко Георгиев Бански, с постоянен адрес: гр.София, ул."проф. Хр.Вакарелски" №20Б, вх.Б, ап.3, чрез продажбата дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС №732 / 03.10.2012 г./, а именно
• 537 / 648 ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.601.351 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед № КД-14-10-250 от 12.07.2012 година на Началника на СГКК гр.Кюстендил /стар идентификатор - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 50, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня /, целият с площ от 648 кв.м.
• самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65365.601.351.1.3 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, който е разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №65365.601.351 по КК на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелният обект - За търговска дейност и площ 138,00 кв.м., представляващ втори етаж от двуетажна сграда №1
• самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65365.601.351.1.1 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, който е разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №65365.601.351 по КК на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелния обект - За търговска дейност и площ 78,00 кв.м., представляваща част от първи етаж от двуетажна сграда №1.
2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка, в размер на 120 960 лв.без ДДС изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.
3.Продажбата по т.1 от решението да се извърши по цена съгласно пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж.Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № 100100888 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.
4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т. 1 от настоящата Докладна записка.


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.4, т.4.1 от Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/042 от 27.02.2012 г. по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество" , Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции"на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., за проект „Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №9

1. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да подпише Запис на заповед, като неотменимо и безусловно се задължава, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер при първо писмено искане от поемателя - Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г. - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", свързано с установено от МРРБ неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на МРРБ получената по договора сума, заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането в размер на 164 450,14 лв. (сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/042 от 27.02.2012г. по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество" , Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., за проект „«Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2. Възлага на кмета на Община Сапарева баня да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/042 от 27.02.2012г. по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество" , Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. за проект „«Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня", сключен между Община Сапарева баня и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

 

 

 


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.41 от Закона за защита при бедствия; чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /обн.ДВ бр.50 от 03.07.2012 г./

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №10

1.Общински съвет Сапарева баня създава доброволно формирование за защита от бедствия и ликвидиране на последиците от тях с численост - 5 /пет/ доброволеца.
2.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня във връзка с изискването на чл.41 от Закона за защита при бедствия и приетите във връзка с това подзаконови актове да извърши всички правни и фактически действия по създаване на формированието.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.12; чл.27, ал.3; чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №11


1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2011-2020г.

2. Възлага на Кмета на общината да осъществява мониторинг и контрол по изпълнението на заложените в Стратегията за устойчиво енергийно развитие цели, приоритети и дейности.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1,т.12; чл.27, ал.3; чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ)

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №12

1. Общински съвет - гр. Сапарева баня приема Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2011-2021г. на територията на община Сапарева баня .
2. Кметът на общината организира изпълнението на програмата и предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, на областния управител и на общинския съвет информация за изпълнението ѝ съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
3. Кметът на общината се задължава да предоставя информация за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година съгласно чл.8, ал.2 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1 и чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №13

І. Общински съвет Сапарева баня взема решение за създаване на временна комисия, която да изработи проект за Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Саппарева баня.
ІІ. Определя състава на комисията да бъде от 5 члена.
ІІІ. Избира за членове на комисията:
1. Елка Георгиева Тодорова
2. Марта Георгиева Желязкова-Копанарска
3.Любомир Иванов Георгиев
4. Даниела Милчова Кюрчийска
5. Марияна Георгиева Адвукатска
ІV. Общински съвет Сапарева баня възлага на комисията, да изготви проект за Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Саппарева баня, който да бъде съгласуван с кмета на общината и внесен за приемане от общинския съвет, при спазване на изискванията на ЗНА.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №14


1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2013 г.
2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2013 г.

 
ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.5, ал.1, т.1, чл.46 т.1,чл.49 ал.1, т.1 и чл.51 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №15

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си ползването на дървесина от Общинска горска територия в отдели:
отдел 6 „д" възраст 35 г.със стояща маса бял бор 210 куб.м. и зимен дъб 100 куб.м.
отдел 6 „е" възраст 35 г. със стояща маса бял бор 650 куб.м. и зимен дъб 50 куб.м
отдел 6 „з" възраст 35 год. със стояща маса бял бор 570 куб. м.
отдел 51 „в" възраст 130 год. със стояща маса смърч 1010 куб.м., бук 70куб.м., бял бор 30 куб.м и ела 30 куб.м.
отдел 51 „и" възраст 130 год. със стояща маса смърч 930 куб.м., бял бор 80 куб.м., ела 30 куб. м. и бук 30 куб.м.
отдел119 „к" възраст 130 год. със стояща маса бял бор 1040 куб.м., смърч 90 куб.м

Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2012 г.

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.4 и чл.71 ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №16

Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия за физически лица в отдели:
-отдел 52 „в" със стояща маса 40 куб.м.,
- отдел 52 „г" със стояща маса 50 куб.м.
- отдел 54 „д" със стояща маса 70 куб.м.
- отдел 54 „е" със стояща маса 40 куб.м
- отдел 55 „а" със стояща маса 40 куб.м
- отдел 56 „д" със стояща маса 130 куб.м
- отдел 60 „в" със стояща маса 90 куб.м
- отдел 102 „е" със стояща маса 20 куб.м
- отдел 164 „в" със стояща маса 20 куб.м

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбСПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.5 ал.1 т.1, чл.71 ал.1 т.6, ал.2 т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №17


Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си за възмездно ползване на 10 куб.м. едър иглолистен материал от Общинска горска територия община Сапарева баня на Църковно настоятелство при храм „Св. 40 мъченици" гр. Сапарева баня.

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества;


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ  №18


Общински съвет - гр.Сапарева баня в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ВиК Паничище" ЕООД , гр.Сапарева баня освобождава Община Сапарева баня от заплащането на такса за изразходвана вода от общински чешми на територията на общината.
ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС


На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.25, ал.2, т.4 от Правилника за работа на Общински съвет


Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №19


Общинска администрация предоставя на общинските съветници залата на ОбС за приемна на общинските съветници, където те да приемат гражданите на общината по предложен от тях график.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание:

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №20

І. Общински съвет Сапарева баня не приема проекта за решение по ДЗ вх. № Д-1900/17.10.2012 год., а именно
Представители на Общински съвет и Общинска администрация да направят среща с членовете на Църковното настоятелство „Св.Четиридесет мъченици", гр.Сапарева баня.Целта на срещата да бъде постигане на консенсус този паметник на културата, за да може да се предприемат необходимите мерки за реставрирането и превръщането му в място, атрактивно за туристи.
ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

   
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС


На основание: чл.21, ал.1, т.6, т8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ №21


1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да разработи и кандидатства по Първа ос на Националната схема за зелени инвестиции към Националния Доверителен Екофонд с проект с наименование: „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера" за захранване на термално отопление на Основно училище „Христо Ботев", сграда на Общинска администрация, Читалище „Просветен лъч" и ЦДГ „Св.Анна" в гр. Сапарева баня".
2. За реализацията на проекта Община Сапарева баня декларира, че ще осигури 15% собствен финансов принос от общата стойност на инвестиционните разходи по проекта.
3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да я представлява, да подготвя и подписва необходимите документи за кандидатстване по горецитираната схема за финансиране.
4. Контролът и правомощията по изпълнението на Решението се възлагат на Кмета на общината.

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС

 


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от ПРОТОКОЛ №13/19.10.2012 г.
на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС


На основание: чл.26 от ЗМСМА, чл.12 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет и отношенията му с общинска администрация - Сапарева баня, чл.12, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Общински съвет гр. Сапарева баня прие

РЕШЕНИЕ
№22
1.Определя основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет Сапарева баня в размер на 85% от месечното възнаграждение на Кмета.
2.Председателят на Общински съвет Сапарева баня работи при пълно работно време /8 часа/.

 ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ
Председател на ОбС