Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

Сключен е договор за извършване на текущ одит

На основание чл.14,ал.5 ,т.2 от ЗОП и във връзка с изпълнението на дейност 7 по проекта, беше сключен договор №4/02.07.2012г. с фирма "Петков и партньори" ЕООД за извършване на текущ одит по време на изпълнението на дейностите по реализацията проекта.


Избраният изпълнител ще извърши и представи на Бенефициента-община Сапарева баня междинни одитни доклади към исканията за средства и окончателен одитен доклад към искането за средства.Лицензираният експерт - одитор ще проследява и законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта, по които Бенефициента е извършил разходите.