Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на ОбС на 19.10.2012 г.


                                                                П О К А Н А

На основание чл. 36, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                                                                СВИКВАМ:

Заседание на ОбС на 19.10.2012 г. (петък) от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!
                                                                Дневен ред:

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, и приемане на отчета на община Сапарева баня към 30.06.2012 г. Изх.№ Д-112/22.08.2012 г.
2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне ползването на минерална вода.Изх.№ Д-154/11.10.2012 г.
3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допълване на Годишна програма за управление на имоти - общинска собственост за 2012 г. Изх.№ Д-147/10.10.2012 г.
4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ Д-157/12.10.2012 г.
5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие на ОбС Сапарева баня за започване на подготвителни действия по откриване на процедура за учредяване на концесия за услуга. Изх.№ Д-152/11.10.2012 г.
6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за изграждане на три изкуствени водоизточника за опазване на горите от пожар в горски територии общинска собственост. Изх.№ Д-156/11.10.2012 г.
7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за поставяне на наблюдателни противопожарни пунктове /противопожарни кули/ в горски територии общинска собственост.Изх.№ Д-155/11.10.2012 г.
8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажбата на дела на Общината. Изх№Д-158/12.10.2012 г.
9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед за авансово плащане от Община Сапарева баня в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г. - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" за проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня". Изх.№ Д-150/10.10.2012 г.
10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Създаване на доброволно формирование към община Сапарева баня.Изх.№ Д-146/09.10.2012 г.
11.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня за периода 2011-2020 г. Изх.№Д-148/10.10.2012 г.
12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2011-2021 г. на територията на община Сапарева баня. Изх.№ Д-149/10.10.2012 г.
13.Докладна записка от Петър Стоилов Чучуганов - Председател на ОбС Сапарева баня - ОТНОСНО: Създаване на комисия относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня. Изх.№ 199/11.10.2012 г.
14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане годишен план за ползването на дървесина за 2013 г.
15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина за 2012 г.
16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина суха и паднала маса.
17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване на дървесина на Църковно Настоятелство „Св.Четиридесет мъченици", гр.Сапарева баня.
18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Освобождаване на Община Сапарева баня от заплащането на такса за изразходваната вода от общински чешми.Изх.№ Д-153/11.10.2012 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/П.ЧУЧУГАНОВ/