Публични регистри > ПроектиПринтирай

„ Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев

Регистрационен номер на договора BG161PO001/4.1-03/2010/042

Наименование на проекта:„ Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня"

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини"

 

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество"

 Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции"

 

Продължителност на проекта: 10 месеца

Обща стойност на проекта: 552 773,57 лева

 

- 469 857,53 лева, съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансирането от ЕФРР

- 82 916,04 лева - съставляващи 15% от общите допустими разходи по проекта, което е задължителен собствен принос на община Сапарева баня

 

 

Обща цел на проекта:

Подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината

Специфични цели:

 • Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня;
 • Създаване на условия за пълноценна интеграция на ромското малцинство чрез подобряване физическата среда и достъпа до образование;
 • Подобряване на качеството на живот, на жизнената и работна среда;
 • Повишаване на привлекателността на региона, в частност на община Сапарева баня.

 

Целеви групи:

 • 392 ученици от 1-ви до 8-ми клас в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня;
 • 36 учители в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня;
 • 8 души административен персонал в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня;
 • 34 ученици, представители на етнически малцинства (роми);
 • 165 пътуващи ученици от селата Сапарево, Овчарци и Ресилово.

 

 

Изпълнени основни дейности по проекта:

 • топлинно изолиране на стени и подмяна на дървена дограма с PVC;
 • топлоизолация на покрива;
 • повишаване на ефективността на отоплителната мрежа;
 • повишаване на ефективността на осветлението.

 

 • Изготвени и разпространени 400 броя информационни брошури
 • Проведени 2 броя пресконференции
 • Изработена и монтирана постоянна информационна табела за проекта
 • Изработен и монтиран билборд
 • Публикациии в медиите

 

Постигнати резултати от  изпълнението на проекта:

 • Повишена енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Сапарева баня за устойчиво местно развитие;
 • Намалени разходите за енергия на ОУ „Христо Ботев", гр. Сапарева баня;
 • Създаден по-добър микроклимат в помещенията - осветеност и контрол върху отоплението.
 • Подобрено качеството на живот, на жизнената и работна среда;

 

 

Новини:

На 30.08.2012 година (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ет.3, се проведе встъпителна конференция по проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня".

Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. С изпълнението му се цели подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструстура в община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината.