Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Осъществяване и мониторинг на проект Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Осъществяване и мониторинг, в това число отчитане на дейностите по време на реализацията на проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9512 м на с. Ресилово, Община Сапарева баня", финансиран по договор 10/321/00195 от 26.10.2010 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"

Покана

*Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове