Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода

С тази наредба се определя редът и условията за:

1. Издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от община Сапарева баня от предоставеното й за срок от 25 години, безвъзмездно, за управление и ползване находище за минерална вода, изключителна държавна собственост № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, включително водовземните съоръжения - сондаж № 1 хг, каптиран извор „КЕИ - Галерията" и сондаж №10 „Гейзера".

 2. Извършване услуга на водопренос/водоподаване на минерална вода по водопроводите за минерална вода - общинска собственост.

 3.Учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода - собственост на държавата и юридически лица през имоти публична и частна общинска собственост.

 (2) Общото водовземане и ползване на минерална вода и водовземането за задоволяване на собствени потребности е безвъзмездно.

 (3) За водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност се заплаща такса за използването на природния ресурс като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички юридически лица.

 (4) Разрешетелното за водовземане на минерална вода се издава за срок до 20 години, но не повече от срока за които водата е предоставена на общината с Решение № 25 от 02.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите .

 

*Наредбата е достъпна в прикачения файл

 

Прикачени файлове

Наредба (166.00 KB)