Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечения от Протокол №10 от 27.06.2024 г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 122

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 26 / 19.04.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „П И М  КОНСУЛТИНГ“ АД, с ЕИК 105011165, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. «Екзарх Йосиф» №7, вх.В, ап.34  с  10  /десет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година.

            2. За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.9 ал.1 от Закона за общинския дълг

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                       РЕШЕНИЕ 123

          1. Приема отчета и доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2023 год. както следва:

           1.1. По прихода   14 248 681 лв. съгласно приложение №1

           1.2. По разхода    14 248 681 лв. съгласно приложение № 1             

           1.3. Преходен остатък в размер на   387 162 лв.

           2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

           3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

           3.1 Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

           3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/ - Приложение № 4

           3.3. Отчет за средствата от ЕС - ДЕС код 96 СЕС-ДЕС Приложение № 5

           3.4. Отчет за средствата от ЕС - ДМП код 97 Приложение № 6 

           4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение №   7

           5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 19.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 124

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 1206, както следва:

№ 1206 - поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.294 /АЧОС №728/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 17 031 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018294, при съседи: ПИ №№65365.18.608, 65365.18.295, 65365.18.349, 65365.18.615;

 

IІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2024 година, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

 

-         поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.294 /АЧОС №728/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 17 031 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018294, при съседи: ПИ №№65365.18.608, 65365.18.295, 65365.18.349, 65365.18.615.

 

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 30 лв. / дка. годишно.

 

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 125

 

I. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 1207, както следва:

-          № 1207 - поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.349 /АЧОС №729/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 23 202 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018349, при съседи: ПИ №№65365.18.294, 65365.18.295, 65365.18.580, 65365.18.609, 65365.18.615.

 

IІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2024 година, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество следният недвижим имот – частна общинска собственост:

-          поземлен  имот с идентификатор № 65365.18.349 /АЧОС №729/25.09.2012 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 23 202 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Целините”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 018349, при съседи: ПИ №№65365.18.294, 65365.18.295, 65365.18.580, 65365.18.609, 65365.18.615.

 

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 30 лв. / дка. годишно.

 

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

                                                                        РЕШЕНИЕ 126

1. Общински съвет – Сапарева баня дава съгласие на община Сапарева баня да кандидатства с пълно  проектно предложение по отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет  1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт с помощта на интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027.

 

2. Общински съвет – Сапарева баня упълномощава кмета на община Сапарева баня да подготви и да подаде необходимата проектна документация за кандидатстване по отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по приоритет  1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт с помощта на интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“  на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027, както и да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [27.06.2024г.],  Протокол № [10] , т. [5] от дневния ред по доклад № [Д-50] / [19.06.2024г.] при кворум от [13] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [13] гласа „за”, [0] гласа „против” и [0] гласа „въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.64 и чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 127

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно сервитутно - право на прокарване и /или преминаване на основание чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София 1784, район „Младост”, бул.“Цариградско шосе” № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център, с ЕИК 130277958, с площ от 18.10 кв.м, с дължина на трасето от 6.10 м, за проектиране на „Външно ел. захранване (подземен елекропровод) – ниско напрежение за захранване на обект: „Помпа за минерална вода“, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ – За обществено обслужване, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № РД – 01 – 10 – 4 от 11.01.2023 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.1214, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, целия с площ от 751 кв.м,  вид на територията „Урбанизирана“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № № 65365.601.1031, 65365.601.1066, 65365.601.1146, 65365.601.1202, 65365.601.1215, 65365.601.848, 65365.601.870, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, през имоти публична общинска собственост, собственост на Община Сапарева баня, с ЕИК 000261616, както следва:                   

              - 12.4 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.870, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 3705 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 225 - 226  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /тротоар на ул.“Германея“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.60.1, 65365.601.1033, 65365.601.1214, 65365.601.1215, 65365.601.329, 65365.601.330, 65365.601.333, 65365.601.335, 65365.601.442, 65365.601.444, 65365.601.445, 65365.601.446, 65365.601.447, 65365.601.452, 65365.601.474, 65365.601.475, 65365.601.476, 65365.601.477, 65365.601.478, 65365.601.479, 65365.601.480, 65365.601.505, 65365.601.778, 65365.601.779, 65365.601.780, 65365.601.781, 65365.601.782, 65365.601.792, 65365.601.793, 65365.601.794, 65365.601.814, 65365.601.815, 65365.601.822, 65365.601.840, 65365.601.842, 65365.601.847, 65365.601.848, 65365.601.849, 65365.601.850, 65365.601.851, 65365.601.874, 65365.601.902, 65365.601.922, 65365.601.954, 65365.602.1003, 65365.602.1088, 65365.602.375 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

          - 5.7 кв.м – от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.848, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 918 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, представляващ улица с осеви точки 274 - 226  по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със  Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров /ул.“Пчела“/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.601.1031, 65365.601.1202, 65365.601.1204, 65365.601.1205, 65365.601.1214, 65365.601.339, 65365.601.340, 65365.601.847, 65365.601.870, 65365.601.922, 65365.601.923 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

 

          2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 128

 

I. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 1208, както следва:

-          № 1208 - поземлен  имот с идентификатор 65365.23.119 /АЧОС №2355/01.11.2019 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 2 420 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Под селото”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: 6; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 023119, при съседи: ПИ 65365.23.614, 65365.23.637, 65365.23.294, 65365.58.277.

 

 

IІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество следният недвижим имот – частна общинска собственост:

-          поземлен  имот с идентификатор 65365.23.119 /АЧОС №2355/01.11.2019 г./ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 / 19.02.2008 г. на ИД на АГКК с площ 2 420 кв.м.; Адрес на поземления имот: местност „Под селото”, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Овощна градина; Категория на земята при неполивни условия: 6; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 023119, при съседи: ПИ 65365.23.614, 65365.23.637, 65365.23.294, 65365.58.277.

 

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 30 лв. / дка. годишно.

 

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 10/27.06.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.61 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Сапарева баня;

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 129

            1. Общински съвет Сапарева баня приема Декларация, с изразено становище против предвижданията на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван на 10.06.2024г. на Портала за обществени консултации към Министерски съвет, съгласно Приложение 1, към настоящото решение.

            2. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да изпрати Декларация, с изразено становище против предвижданията в проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията до Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство; до Президента на Република България; до Председателя на Народното събрание; Постоянна комисия по Околна среда и води към НС; Постоянна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС; до НСОРБ; до Министъра на околната среда и водите; до Омбудсмана на Република България.

3. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да подпише обща Декларация против проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, с общините засегнати от проекто-закона.

 

            4. Упълномощава Председателя на Общински съвет-Сапарева баня да изпрати мотивирано писмено искане до всички, които съгласно чл.150 на Конституцията на Република България могат да сезират конституционния съд за противоконституционност на закона, ако предложенията в Декларацията за изменение и отмяна на текстовете от проекта за ЗВиК не бъдат отразени в закона;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ