Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечения от Протокол №9 от 30.05.2024 г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, чл.4, т.1, чл.13, чл.15 и чл.17 ал.1 и 2 от ЗОД,

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 109

 

                 Във връзка с предложение на Кмета на община Сапарева баня за поемане на дългосрочен дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Сапарева баня:

               1. Дава съгласие Община Сапарева баня да сключи договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за финансиране и рефинансиране на разходи с цел реализацията на проект "Довеждащ водопровод и черпателен резервоар 500 мз с помпена станция за минерална вода в гр.Сапарева баня", при следните основни параметри:

 

                - Максимален размер на дълга - 900 000,00 лв./деветстотин хиляди/лева 

                - Валута на дълга   - BGN  лева

                - Вид на дълга -  дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

 

                - Условия за погасяване:

·          Срок за погасяване- до 144 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

        

·          Източници на погасяване на главницата –от собствени бюджетни средства

                  -  Максимален лихвен процент -фиксиран лихвен процент до  5% или  плаващ шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 3.083 %

                  - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на "Фонд ФЛАГ " ЕАД

                - Начин на обезпечение на кредита:

·         Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сапарева баня, по чл.45, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

         

 

                 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Сапарева баня да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на "Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 110

 

      І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества лежаща маса:

 

Подотдел 19-а

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва зимен дъб – 247 пл. куб.м, дърва габър – 1 пл. куб.м, дърва цер – 106 пл. куб.м, дърва бял бор – 3 пл. куб.м, дърва благун 70 пл. куб.м;

Подотдел 20-а

Лежаща маса по сортиментен лист: дърва зимен дъб – 298 пл. куб.м, дърва цер – 109 пл. куб.м; дърва бук – 17 пл. куб.м, дърва трепетлика – 1 пл. куб.м, благун – 162 пл. куб.м, череша дърва – 5 пл. куб.м;

 

С единична цена за добив е както следва:

-          41 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   6 000 лв. без ДДС

 

                ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 19-а, 20-а по следните начини:

1.       Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 19-а, 20-а;

2.       Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 от Закона за горите, съгласно, който се заплащат  разходите за добив.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21 ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 111

 

1.       Общински съвет Сапарева баня определя Илияна Базиргянова – зам.-кмет на община Сапарева баня за представител на Община Сапарева баня, който да участва в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД, с ЕИК 109080582, гр. Кюстендил, пл.17 Януари1, което ще се проведе на 12.06.2024 г. в 9:00 ч., при определения дневен ред и да гласува със „ ЗА“ по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10.

2.                  По т. 11  от дневния ред – „Разни”, при постъпване на допълнителни въпроси на общото събрание, определения представител в т.1 да приеме предложенията към същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка.

3.                  При невъзможност на определеното лице в т.1 да присъства лично на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД, Общински съвет Сапарева баня му дава право да преупълномощи друго лице за представител на Община Сапарева баня, като преупълномощеното лице да гласува с вот по точките от дневния ред на Общито събрание, така както е посочено в настоящото решение.

4.                  Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ на 27.06.2024 г. от 9:00 часа.

 

5.                  На основание чл. 60, ал.1 от АПК и предвид обстоятелството, че в получената покана за провеждане на редовното общо събрание на акционерите  на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД,  заседанието е насрочено за 12.06.2024 г. и поради краткия период от време между датата на вземане на решението от Общински съвет и датата на провеждане на Общото събрание е необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението на Общински съвет, с оглед законосъобразното участие на определения представител на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 112

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел V. Отдаване под наем се добавя № 1205, както следва:

   № 1205 -  Поземлен имот с идентификатор 62520.16.200 в местността „Ридо” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2942 / 11.04.2024 г./, с площ от 53 307 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 016200 съседи: ПИ с идентификатори 62520.16.205; 62520.16.149; 62520.16.131; 62520.16.209; 62520.16.138; 62520.16.136; 62520.16.135; 62520.16.112; 62520.7.44; 62520.16.195; 62520.16.130, 62520.16.152, 62520.16.111, 62520.16.191, 62520.16.212, 62520.16.199, 62520.16.185, 62520.16.148;

 

ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2024 г. следният недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.16.200 в местността „Ридо” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2942 / 11.04.2024 г./, с площ от 53 307 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 016200 съседи: ПИ с идентификатори 62520.16.205; 62520.16.149; 62520.16.131; 62520.16.209; 62520.16.138; 62520.16.136; 62520.16.135; 62520.16.112; 62520.7.44; 62520.16.195; 62520.16.130, 62520.16.152, 62520.16.111, 62520.16.191, 62520.16.212, 62520.16.199, 62520.16.185, 62520.16.148, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на 30 лв. / дка. годишно.

 

 

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.50, ал.1, т.1, чл.60, ал.1 и чл.93, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 113

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 152, както следва:

-          № 152 -  Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1081 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 266 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.30.65, 65365.30.63, 65365.602.1004, 65365.30.151, 65365.602.1274, 65365.602.342, 65365.30.71, 65365.30.70;

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.602.1081 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 266 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.30.65, 65365.30.63, 65365.602.1004, 65365.30.151, 65365.602.1274, 65365.602.342, 65365.30.71, 65365.30.70;

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 29 810 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 29 810 лв.  без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

   5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.50, ал.1, т.1, чл.60, ал.1 и чл.93, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 114

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 150, както следва:

-          № 150 -  Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1213 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 671 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1212, 65365.24.104, 65365.24.105, 65365.24.132, 65365.43.1206 и 65365.43.107;

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1213 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 671 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1212, 65365.24.104, 65365.24.105, 65365.24.132, 65365.43.1206 и 65365.43.107;

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 20 273 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

  

   4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 20 273 лв.  за продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 

     5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

          ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОбС, във връзка с   чл. 50, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1 и чл. 83, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

                                                                        РЕШЕНИЕ 115

           1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС № 2951/14.05.2024 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор 59358.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничище, общ. Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-243/15.12.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 2317 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал:1, парцел: IV, при съседи: 59358.1.3, 59358.1.176, 59358.1.158, 59358.1.5 и 59358.1.1 чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 203 500 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена в размер на 203 500 лв. без ДДС за продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.50, ал.1, т.1, чл.60, ал.1 и чл.93, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 116

 

1.  Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 151, както следва:

-          № 151 - Поземлен имот с идентификатор 65365.35.210 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 371 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Предишен идентификатор: 65365.35.181; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.210.1011, 65365.35.181, 65365.35.183, 65365.351, 65365.35.104;

 

2.   Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

 

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.35.210 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 371 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Предишен идентификатор: 65365.35.181; Номер по предходен план: няма, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.210.1011, 65365.35.181, 65365.35.183, 65365.351, 65365.35.104;

 

3.  Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 22 945 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна цена на недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

4.  Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 22 945 лв. за продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 

5.  Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 117

 

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №65365.18.526, местност “Целините”,  по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

 

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот №65365.18.526, местност “Целините”, по кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на зона за Обществено обслужване - Соо, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

    - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

    - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

                                                - Минимална  озеленена  площ – 30%

С цел изграждане на „Обществено обслужващ обект - крайпътен обект“.

 

3. Проекта за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5. Възложителят да съгласува проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.62, ал.2 от АПК, чл. 21, ал.1, т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 118

 

Общински съвет гр.Сапарева баня допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №73 от Протокол №6/29.02.2024 година на ОбС Сапарева баня, както следва:

В т. 2 от решението, вместо „2.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с №65365.33.28, местност “Болярица”, по кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

- Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

                                  - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                                  - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

                                  - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

С цел застрояване на три редови малкоетажни жилищни сгради.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.”

 

Да се чете:

            „2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с №65365.33.28, местност “Болярица”, по кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

     - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

    - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

                                               - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел застрояване „За два броя еднофамилни жилищни сгради“.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

 

 

В останалата част Решение № 73 от Протокол №6/29.02.2024 година на ОбС Сапарева баня остава непроменено.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 119

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 62520.1.27 местност “Самоковско шосе”, Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 62520.1.27 местност “Самоковско шосе”, Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на смесено обществено - обслужваща  устройствена зона – Соо, съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1 от Правилата за прилагане на ОУПО Сапарева баня и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

     С цел изграждане на «Малкоетажна сграда за обществено обслужване и търговски дейности с паркинг и ограда»

 

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласуват проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане  на  процедури  по чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи по реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 120

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 62520.26.311 и № 62520.26.312, местност Герено, по Кадастралната карта на с. Ресилово, община Сапарева баня одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ппоземлени имоти с идентификатори 62520.26.311 и № 62520.26.312, местност Герено”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, община Сапарева баня одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на Жилищна устройствена зона – Жм, с цел реализиране на инвестиционни намерения за строителство в 62520.26.311 и № 62520.26.312, местност Герено, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.311 и ПИ 62520.26.312:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и приложимите нормативни актове в Р България.

 

4.Разрешава заявителите да изработят за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителите да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 9/30.05.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.27, ал.5 и внесено в Общинска администрация заявление  с вх.№ З-1175/30.05.2024г. от Антоанета Димитрова Георгиева

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                        РЕШЕНИЕ 121

 

1.       Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие да бъде отпусната еднократна безвъзмездна парична помощ в размер 300 лв. на Антоанета Димитрова Георгиева по Заявление с вх.№ З-1175/30.05.2024г.

2.        Възлага на Кмета на Общината да осигури средствата за изплащане на помощта

По т.1 от бюджета на община Сапарева баня по §42-14 – обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН НИКОЛОВ

 

Протокала е достъпен в прикачения файл.


 

                                                                                                                 

 

Прикачени файлове

Протокол №9 от 30.05.2024 г. (3.54 MB)