НовиниПринтирай

Обява на Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

                                                                                ОБЯВА

На основание: Решение №107 от Протокол №8/25.04.2024г. на Общински съвет гр. Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-247/23.05.2024г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

 

 

 

1.      Описание на имота

 

Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1208, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.43.1210, 65365.43.203;

 

2.      Начална тръжна цена за имота:

 

        - 7 612,00 лв.

    3. Краен срок за приемане на предложенията 19.06.2024г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

    4. Дата, място и час на провеждане на публичния търг 20.06.2024г.  от 14:00 часа  в  Заседателната зала на общинси съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

    5. Размер на депозит за участие10 %  от начална тръжна цена за имота.

Депозитът се внася в размер на изчислената сума без ДДС, по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк,  IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC:  UNCRBGSF;

Краен срок за внасяне на депозита за участие  19.06.2024г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита за участие в случай на повторен търг 26.06.2024г. – 17:00 часа.

           6. Срок за закупуване на тръжни документи   19.06.2024г.  – 17:00 часа.      

           7. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 100 лв. /сто лева/ без ДДС или 120 лв. /сто и двадесет лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Интернешънъл Асет Банк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG07IABG74908401171601, BIC:IABGBGSF, вид плащане 447000.

       8. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 19.06.2024г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

       9. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 27.06.2024г.  от 14:00  часа в  Заседателната зала на общински съвет, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

       10. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг 26.06.2024г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

       11.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   26.06.2024г.  17.00 часа.                                    

      12. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг - до 26.06.2024г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378.