Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.05.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня

                                                                               ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 30.05.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня, при следния

ПРОЕКТ!                                                         Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-42/26.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг по Закона за общинския дълг за извършване дължими плащания по проект „Довеждащ водопровод и черпателен резервоар 500 мз с помпена станция за минерална вода в гр. Сапарева баня“.

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-43/13.05.2024г.

 

ОТНОСНО: І. Провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив/сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина, ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдел със следните количества стояща и лежаща маса:  Подотдел 19-а Лежаща маса по сортиментен лист: дърва зимен дъб – 247 пл. куб.м, дърва габър – 1 пл. куб.м, дърва цер – 106 пл. куб.м, дърва бял бор – 3 пл. куб.м, дърва благун 70 пл. куб.м; Подотдел 20-а Лежаща маса по сортиментен лист: дърва зимен дъб – 298 пл. куб.м, дърва цер – 109 пл. куб.м; дърва бук – 17 пл. куб.м, дърва трепетлика – 1 пл. куб.м, благун – 162 пл. куб.м, череша дърва – 5 пл. куб.м; С единична цена за добив е както следва: - 41 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;  И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта  6 000 лв. без ДДС; ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдели 19-а, 20-а по следните начини: 1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.20 16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдели 19-а, 20-а; 2. Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 от Закона за горите, съгласно, който се заплащат  разходите за добив.

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1134-1/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Покана за участие в редовно общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василев“ АД, гр. Кюстендил.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-44/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – частна общинска собственост за имот – публична общинска собственост.

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-559-1/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

6.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-894-1/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-904-1/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

8.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1150-1/20.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

9.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-45/21.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

10.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-46/22.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.18.526, местност „Целините“, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, последно изменение от 07.06.2023 година.

11.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-47/22.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №73 от Протокол №6/29.02.2024 година на ОбС Сапарева баня.

12.   Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-744-1/22.05.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.1.27 местност „Самоковско шосе“, Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед № РД-18-272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

 

13.   Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов