Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №8 от 25.04.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите /ЗВ/, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

                                                                        РЕШЕНИЕ 97

          1.Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде продължен срока на действие на   Разрешително за водовземане от минерална вода № 32 / 23.08.2019  година ,издадено от Кмета на Община Сапарева баня, с титуляр   на разрешителното – „ЛДВ  - Туризъм“ ЕООД, с ЕИК 205336106 със седалище и адрес на управление: с. Йоаким Груево, ул. «3-та» №18   с 10 /десет/ години, като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на Решението за удължаване на срока от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг от 31.12.2035 година.

            2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението, неразделна част от разрешителното, описано по т.1 от настоящото решение,  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня,  изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 20, чл. 21, ал. 1, т.23, т. 24, ал.2 във връзка с чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

                                                                          РЕШЕНИЕ 98

 

1. Общински съвет дава съгласие Община Сапарева баня да удължи със 6 (шест) месеца срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Сапарева баня“, Договор за БФП № BG05SFPR002- 2.001-0231-C01.

2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Сапарева баня да отрази промяната на срока на проекта и размера на бюджета и в Акта за възлагане на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома“ в съответствие с изискванията на Решението на ЕК от 20 декември 2011 г. за УОИИ и указанията на Програма „Развитие на човешките ресурси“.

3. За периода на предоставяне на удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома“, доставчикът на Услугата от общ икономически интерес няма да събира приходи от предоставяните услуги, а именно месечни такси от Потребителите.

4. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.50, ал.1, т.1, чл.60, ал.1 и  чл.93, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

                                                                     

                                                                        РЕШЕНИЕ 99

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 148, както следва:

-          № 148 -  Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 596 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1211, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.24.105 и 65365.43.1213;

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

 

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 596 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.203, 65365.43.1211, 65365.24.103, 65365.24.104, 65365.24.105 и 65365.43.1213;

 

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 18 007 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 18 007 лв.  за продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

 

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ:  чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето

 

 

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 100

 

                     1. Общински съвет – гр. Сапарева баня приема Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2024 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 101

 

ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2023г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

1.       Доклад и отчет на НЧ “Просветен лъч-1905” – гр. Сапарева баня

2.       Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

3.       Доклад и отчет на НЧ “Народни будители-1926” – с. Сапарево

4.       Доклад и отчет на НЧ “Пробуда-1923” – с. Овчарци

5.       Доклад и отчет на НЧ “Нов живот – 1928” – с. Ресилово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21.ал.1 и т.11 и ал.2, чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.103, ал.1, т.1 и ал.3, чл.124, чл.124б, чл.125. чл.127, ал.3 и ал.6 и чл.136 от Закона за устройство на територията и Писмо изх.№ 2732/22.03.2024г. на РИОСВ – София

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 102

 

Общински съвет Сапарева баня отменя свое Решение № 78 от Протокол № 6/29.02.2024г., поради допусната грешка в Становище изх.№ 18098 - 11039 от 23.10.2023 година, издадено от РИОСВ - София и инициирана отмяна от издалият го административен орган.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 103

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 53254.50.14, местност “Ридо“ по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 на с.Овчарци, одобрена със Заповед  №101/10.07.2009 на Областния управител на област Кюстендил.

 

 

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.50.14, местност “Ридо“ по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 на с.Овчарци, одобрена със Заповед  №101/10.07.2009 на Областния управител на област Кюстендил, с възможност за реализиране на инвестиционни намерения за строителство за жилищни нужди с установяване на устройствена зона Жм, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

 

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5. Възложителят да съгласуват проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.7 и ал. 8 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.56, ал.1 и ал.8 от Закона за устройство на територията и чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 104

  І. ОбС гр.Сапарева баня изменя Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 г. приета с Решение № 41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:  

-Заличава № 1, 2 и 3 от Раздел 5 – Отдаване под наем;

-Допълва  раздел 5 Отдаване под наем, като  се добавя  № 1204

·         № 1204част от имот публична общинска собственост  /АПОС №498/06.04.2023г./, с идентификатор 65365.601.1222 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 14 943 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 1 – с площ 150 кв.м., с функция – Обслужваща дейност, вид на обекта: Атракцион, като ОбС одобрява  и приложената схема, неразделна част от настоящото решение;

 

II. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 5 години, следният недвижим имот - публична общинска собственост:

·          част от имот публична общинска собственост  /АПОС №498/06.04.2023г./, с идентификатор 65365.601.1222 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 14 943 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване – Обществен парк, градина, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява съгласно схема за поставяне на преместваеми търговски обекти, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за обект № 1 – с площ 150 кв.м., с функция – Обслужваща дейност, вид на обекта: Атракцион.

 

III. Общински съвет Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаване под наем на целия имот в размер на 180 лв. без ДДС месечно.

 

IV. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

V. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2, чл.34, ал.6 от ЗОС, чл.193, ал.4 и ал.8 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.64 и чл.65 от Закона за енергетиката.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 105

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учреден безсрочен сервитут -  право на прокарване и /или преминаване на „Аква Трийтмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София п.к. 1142, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий“ №31, ет.1, вписан в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 202381018 представлявано от Олег Иванович Нинитчук през общински имоти – публична общинска собственост, както следва:

 

               - 0.003 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.111, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 1.562 дка по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.27.105, 65365.27.110, 65365.27.54, 65365.27.63, 65365.27.64, 65365.27.65, 65365.27.66, 65365.27.67, 65365.27.68, 65365.27.69, 65365.27.70, 65365.27.87, 65365.60.1, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

         - 0.216 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.31.82, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 810 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.15, 65365.31.42, 65365.31.49, 65365.31.54, 65365.31.55, 65365.31.59, 65365.31.72, 65365.32.311, 65365.60.1, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

            - 0.308 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.311, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3071 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.13, 65365.31.14, 65365.31.15, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.42, 65365.31.64, 65365.31.82, 65365.31.90, 65365.31.91, 65365.32.10, 65365.32.11, 65365.32.129, 65365.32.13, 65365.32.16, 65365.32.17, 65365.32.18, 65365.32.19, 65365.32.199, 65365.32.202, 65365.32.243, 65365.32.248, 65365.32.314, 65365.32.375, 65365.32.501, 65365.32.502, 65365.32.7, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

          - 0.150 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.211, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1360 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори №65365.32.170, 65365.32.215, 65365.32.221, 65365.32.223, 65365.32.246, 65365.32.267, 65365.32.268, 65365.32.271, 65365.32.307, 65365.32.358, 65365.32.48, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

          - 0.049 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273

по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

           - 0.177 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8098 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

          - 0.056 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.856, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 2408 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.606; 65365.32.314; 65365.32.605; 65365.32.607; 65365.32.604; 65365.32.603; 65365.32.1300; 65365.32.1298; 65365.32.602; 65365.32.601.; 65365.32.308; 65365.32.155; 65365.601.1201; 65365.32.186; 65365.601.300; 65365.601.302; 65365.601.301; 65365.601.299; 65365.601.298; 65365.601.297; 65365.601.821; 65365.601.820; 65365.601.296; 65365.601.817; 65365.601.295; 65365.601.819; 65365.601.1207; 65365.601.249; 65365.601.248; 65365.601.247; 65365.32.527 и 65365.601.246 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляваща улица с осеви точки 405а - 405 - 406 - 407 - 408 /ул.“Света Богородица“/, по регулационния план на гр.Сапарева баня.

 

 

          2.Общински съвет гр.Сапарева баня да приема изготвената пазарна оценка за учредяване на безсрочен сервитут - право на прокарване и /или преминаване в размер на 2 638, 70 лв за площ от 959 кв.м, през поземлени имоти публична общинска собственост съгласно Изготвена пазарна оценка на правото на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура – Електропровод обслужващ п.и 65365.32.358, местност „Света Богородица“, гр.Сапарева баня, през поземлени имоти – общинска на Община Сапарева баня, от инж. Надя Йорданова Великова, със сертификат за оценителка правоспособност рег.№ 100101621 от 14.12.2009 година,  през общински имот – публична общинска собственост, както следва:

 

               - 0.003 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.27.111, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 1.562 дка по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор № 65365.27.105, 65365.27.110, 65365.27.54, 65365.27.63, 65365.27.64, 65365.27.65, 65365.27.66, 65365.27.67, 65365.27.68, 65365.27.69, 65365.27.70, 65365.27.87, 65365.60.1, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 8.25 лв.

 

         - 0.216 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.31.82, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, целия с площ от 810 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.15, 65365.31.42, 65365.31.49, 65365.31.54, 65365.31.55, 65365.31.59, 65365.31.72, 65365.32.311, 65365.60.1, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 594, 33 лв

 

            - 0.308 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.311, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3071 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.13, 65365.31.14, 65365.31.15, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.42, 65365.31.64, 65365.31.82, 65365.31.90, 65365.31.91, 65365.32.10, 65365.32.11, 65365.32.129, 65365.32.13, 65365.32.16, 65365.32.17, 65365.32.18, 65365.32.19, 65365.32.199, 65365.32.202, 65365.32.243, 65365.32.248, 65365.32.314, 65365.32.375, 65365.32.501, 65365.32.502, 65365.32.7, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 847.46 лв.

 

          - 0.150 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.211, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1360 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори №65365.32.170, 65365.32.215, 65365.32.221, 65365.32.223, 65365.32.246, 65365.32.267, 65365.32.268, 65365.32.271, 65365.32.307, 65365.32.358, 65365.32.48, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 412.73 лв.

 

          - 0.049 дка. – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5587 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.100, 65365.32.125, 65365.32.134, 65365.32.182, 65365.32.183, 65365.32.211, 65365.32.217, 65365.32.259, 65365.32.271, 65365.32.314, 65365.32.324, 65365.32.356, 65365.32.358, 65365.32.38, 65365.36.273

по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 134.82 лв.

 

           - 0.177 дка – от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.314, вид на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 8098 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.31.27, 65365.31.28, 65365.31.45, 65365.31.62, 65365.31.63, 65365.31.64, 65365.31.94, 65365.31.95, 65365.32.188, 65365.32.215, 65365.32.237, 65365.32.271, 65365.32.28, 65365.32.3, 65365.32.311, 65365.32.313, 65365.32.315, 65365.32.35, 65365.32.352, 65365.32.353, 65365.32.38, 65365.32.39, 65365.32.4, 65365.32.421, 65365.32.481, 65365.32.482, 65365.32.502, 65365.32.503, 65365.32.504, 65365.32.527, 65365.32.606, 65365.32.607, 65365.601.1211, 65365.601.246, 65365.601.856, 65365.601.876, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 487.02 лв.

 

       - 0.056 дка от поземлен имот с идентификатор № 65365.601.856, вид на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, целия с площ от 2408 кв.м по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър – София, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.606; 65365.32.314; 65365.32.605; 65365.32.607; 65365.32.604; 65365.32.603; 65365.32.1300; 65365.32.1298; 65365.32.602; 65365.32.601.; 65365.32.308; 65365.32.155; 65365.601.1201; 65365.32.186; 65365.601.300; 65365.601.302; 65365.601.301; 65365.601.299; 65365.601.298; 65365.601.297; 65365.601.821; 65365.601.820; 65365.601.296; 65365.601.817; 65365.601.295; 65365.601.819; 65365.601.1207; 65365.601.249; 65365.601.248; 65365.601.247; 65365.32.527 и 65365.601.246 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в размер на 154.08 лв., представляваща улица с осеви точки 405а - 405 - 406 - 407 - 408 /ул.“Света Богородица“/, по регулационния план на гр.Сапарева баня.

 

          Определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти, описани по-горе, да се извърши по реда на чл. 210 във връзка с чл.193, ал.8 от Закона за устройство на територията и чл.64, ал.6 от ЗЕ, въз основа на изготвените пазарни оценки и изготвени данъчни оценки.

 

          3. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 106

 

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.25.157, местност “Под селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2. РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.25.157, местност “Под селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с възможност за реализиране на инвестиционни намерения за строителство на три жилищни сгради с установяване на устройствена зона Жм, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5. Възложителят да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС, във връзка с   чл.50, ал.1, т.1, чл.60, ал.1 и  чл.93, ал.2, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 107

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. приета с Решение №41 от Протокол № 4 / 25.01.2024 година, както следва:

 

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 149, както следва:

-          № 149 -  Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1208, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.43.1210, 65365.43.203;

 

2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

-          Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1209 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.1205; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 65365.43.1208, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.43.1210, 65365.43.203;

 

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 7 612 лв., изготвена от лицензиран оценител – инж. Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

 

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 7 612 лв.  за  продажбата на имота, подробно описан в т.2.

 

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил търга.

 


 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

 

 

Костадин Николов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 8/25.04.2024г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Общински съвет - гр. Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 108

 

             1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот LXXXIIІ-„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1153 по кадастрална карта на гр.Сапарева баня да бъде разделен на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

         - урегулиран поземлен имот LXXXIIІ-„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1345 по кадастрална карта на гр.Сапарева баня с площ 187 кв.м. в едно със законно изградената сграда с идентификатор №65365.602.1153.1 по кадастрална карта на гр.Сапарева баня.

        - урегулиран поземлен имот LXXXVIIІ-„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1346 по кадастрална карта на гр.Сапарева баня с площ 186 кв.м., съгласно приложената графична част на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация.

        - да бъде установено  свързано застрояване на сгради за обществено обслужване между новообразуваните урегулиран поземлен имот LXXXIIІ - „За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот LXXXVIIІ-„За обществено обслужване“, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, при условията на чл.21, ал.2 от ЗУТ;

        - запазване действието на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, одобрен със заповед №23/24.01.2005 година на кмета на Община Сапарева баня.

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение по реда на чл.124а, ал.2 във връзка с чл.134, ал.2 и т.6 от ЗУТ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Костадин Николов

 

Протокола и приложениеята към решенията са достъпни в прикачените файлове.