Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 25.04.2024г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня

                                                           ПОКАНА

 

       На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Сапарева баня на 25.04.2024г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Малкия салон на НЧ „Просветен лъч – 1905“- гр. Сапарева баня,

                                                                     

                                                                          СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински съвет - гр. Сапарева баня, при следния

ПРОЕКТ!                                                         Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-19-1/10.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня“.

2.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-34/16.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравносоциални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Сапарева баня“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.

3.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-35/16.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

4.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-36/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2024 година

5.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-37/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през 2023г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.

6.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-38/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №78 от Протокол № 6/29.02.2024г. на Общински съвет Сапарева баня.

7.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-742-3/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 53254.50.14, местност „Ридо“ по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 на с. Овчарци, одобрена със Заповед №101/10.07.2009 г. на Областния управител на област Кюстендил.

8.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-745-1/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост.

9.       Докладна записка от г-н Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-427-1/17.04.2024г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на сервитут – право на прокарване и/или преминаване през общински имоти.

 

10.   Други                                                                                           

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Костадин Николов